Koldioxidutsläpp

En viktig beståndsdel i betong är cement. När cement tillverkas frigörs koldioxid till luften, detta utsläpp kompenseras av:

Energianvändningen minskar genom betongens förmåga att lagra värme i hus. Är därutöver ytterväggarna av betong så minskar energianvändningen ytterligare av tätheten som är beständig över tid på ett annat sätt än ytterväggar tätade med folie.

Betongen karbonatiserar under byggnadens livslängd genom att luftens koldioxid binds tillbaka i betongen.

Betongbyggnaders beständighet ger en lång livslängd. Därmed tar det längre tid innan de behöver renoveras eller ersättas av ytterligare en nybyggnad och påverkas av den CO2-belastning som en renovering/nybyggnad innebär.

Läs artikel "Kemisk process gör att betong suger upp koldioxid"

Tillverkning av cement

Tillverkning av cement innebär utsläpp av koldioxid vilket idag utgör omkring 3-4 procent av världens totala utsläpp. Utsläppen från cementindustrin uppstår dels från förbränning av de bränslen som krävs för tillverkningen dels från kalcineringsprocessen där koldioxiden som finns bunden i kalkstenen avgår vid upphettning. Ungefär 60-65% av det totala utsläppet av koldioxid härrör från kalcineringsprocessen och resterande del från användningen av bränslen. Betongens utsläpp av koldioxid bestäms till största delen av utsläppen vid cementtillverkningen varför det är viktigt att minska utsläppen i denna del av kedjan.

Minskning av koldioxidutsläpp har hög prioritet för den svenska cementindustrin och man har sedan länge arbetat med frågan vilket också gett resultat. Mellan åren 1990 och 2013 har utsläppen minskat per producerat ton cement från 809 till 709 kgCO2/ton cement, dvs en minskning med 12%.

CO2 i cement kretslopp