Fukt

Betong är ett oorganiskt material som tål fukt och i praktiken kan bli helt vattentät. Betong kan inte ruttna eller mögla och goda fuktegenskaper gör den lämplig inte bara i hus utan även i miljöer som är hårt utsatta för väta.Vid tillverkning av betong blandas vatten, ballast och bindemedel/cement. En del av vattnet binds kemiskt i betongen när den härdar och är sedan bundet i konstruktionen under hela dess livslängd. Vattnet som inte binds måste torkas ut till en nivå där andra material som ingår i konstruktionen inte tar skada vid kontakt med betongen. Uttorkningstiden varierar och styrs av flera olika faktorer som exempelvis betongens tjocklek, val av cementtyp, metoder för efterbehandling och torkklimat. För att undvika skador på andra fuktkänsligare material som kommer i kontakt med betongen finns metoder att mäta fuktkvot och beräkningsverktyg för att bedöma uttorkningstid.

Boverkets byggregler BBR, innehåller föreskrifter och allmänna råd om byggnaders utformning så att fukt inte orsakar skador, lukt eller hygieniska olägenheter som kan påverka människors hälsa. Under byggnadens brukstid påverkas den av fukt utifrån av regn eller inifrån via utrymmen med hög relativ fuktighet. En byggnads yttre skal måste utöver regntäthet innefatta lufttäthet för att undvika fuktinträngning i skalkonstruktionen. En byggnad med betong i yttervägg och takbjälklag, får en hög grad av täthet mot såväl luft som mot fukt.

Fukt- och mögelskador i byggnader på grund av exempelvis läckage från tak, installationer eller hushållsmaskiner är ett vanligt problem som orsakar stora kostnader och försämrad miljö för brukaren. Betongens täthet i kombination med dess fukttålighet gör dock att den inte tar skada om olyckan är framme. Den behåller sina goda egenskaper och behöver bara torkas ut, medan andra mer fuktkänsliga material kanske behöver bytas ut på grund av mögel- eller fuktskador. God beständighet mot fukt över tid gör betong till ett hållbart material som bidrar till låga renoverings- och underhållsbehov och lång livslängd.

Vi står inför klimatförändringar som kommer att innebära ett varmare och fuktigare klimat. Starka vindar, översvämningar och bränder väntas bli mer förekommande fenomen i framtiden. Betongens egenskaper ger ett naturligt motstånd mot naturens krafter. Betong är ett tungt material, som inte brinner, klarar stora vindlaster, tål fukt och kan bli helt vattentätt. Betong har en viktig funktion att fylla för att ta höjd för och hantera konsekvenser av förväntade klimatförändringar - i byggnader och konstruktioner ovan jord, samt även för att rusta vatten- och avloppsnät efter nya förutsättningar.

För hållbar samhällsbyggnad är det viktigt att välja fukttåliga och robusta material i konstruktioner. I nordiskt klimat fungerar betong väl vid fuktförhållanden som uppstår i bostäder och förbättrar säkerheten mot skador som uppstår på grund av fukt. Goda fuktegenskaper gör den även lämplig i miljöer som är hårt utsatta för väta, exempelvis i vattentorn, bassänger, avloppssystem och inom infrastruktur. Betong är ett tryggt materialval, som tål fukt och behåller sina egenskaper över tid.