Exponeringsklasser betong

Exponeringsklass
Betongens fysikaliska och kemiska egenskaper, och därmed beständighet i en specifik miljö, styrs av ingående delmaterial och sammansättning. Det är därför möjligt att välja betong utifrån aktuell miljöpåverkan. Begreppet "Exponeringsklass" har därför införts för att klassificera hur aggressiv omgivningen är för en betongkonstruktion utifrån den miljö där den ska stå.

Exponeringsklasserna är grupperade efter angreppsmekanismer, t ex påverkan av havsvatten eller frysning. Under varje angreppsmekanism finns tre eller fyra klasser, totalt rör det sig om 18 exponeringsklasser.

Helgjutet VINNARE1webb1Bla jungfrunExponeringsklassen avgör kravet på betongkvalitet

Det är i allmänhet konstruktören som ska ange rätt exponeringsklass på ritningen, i förfrågningsunderlaget eller kontraktshandlingarna. Att välja rätt med vägledning bara av standarden blir ganska svårt och för att underlätta för projektören, har olika hjälpmedel getts ut. Svenska Betongföreningen har sammanställt ”Vägledning för val av exponeringsklass enligt SS-EN 206, Betongrapport nr 11”   och Svensk Betong har gett ut broschyren ”Europastandard för Betong SS EN 206-1 ”.