Kontorshus - Väggar och pelare - Formsättning

Traditionell formsättning
Med traditionell formsättning menas väggform som byggs upp av reglar och plywood, numera en ganska sällsynt typ av formsättning för väggar. Fördelarna med traditionell formsättning är att systemet är maximalt flexibelt. I princip alla formlösningar kan utföras och materialkostnaden är låg. "Nackdelen mot andra formsystem för väggar är att man måste räkna med högre enhetstider och att man många gånger får höga plywoodkostnader pga hårt slitage."

Väggform
Flexibla lucksystem används på projekt där produktionen kräver framför allt snabb omställning av formen på grund av förändringar i etapplängder olika vägghöjder mm. På enklare typer av produktion med mer enhetliga vägghöjder används mer specialanpassade formsystem typ ensvärdsformar, s k Bostadsform. Den s k Bostadsformen har bara en rad formstag, men klarar trots det att formen fylls med betong ända upp (2,7 m) utan pauser eller etappindelningar. Normala bostadsprojekt kräver oftast inte någon direkt specialanpassning. Vanligast kan vara kring hiss och trapphus, där det kan gälla t ex runda trapphusväggar. Löses med färdiga rundformssystem.

Svängd väggform
Med rationell formsättningsteknik behöver man inte vara orolig för annorlunda former. I objektet på bilden har man valt formelement med bredden 600 mm för att uppnå en svängd vägg. Formsättningen på bilden ger en kostnadsökning för formmaterial med ca 20 % samt en ökad montagekostnad på ca 22 %, jämfört med rak vägg.

Klätterform
"Klätterformar kan delas in i tre kategorier.
- Hydrauliska klätterkonoler
- Kranhanterade klätterkonsoler
- Plattform, se bild från Kista Science Tower, Stockholm."
Klätterformssystemen ökar beroende på att dessa system är flexibla och lättarbetade, medan glidformsystem blir mindre vanliga.

Glidform
Används för kontinuerlig gjutning av höga väggar, t ex vid skorstenar och höga torn, där tvärsnittsförändringarna är ringa och där en pressad tidplan måste hållas. Arbetet utförs oftast av specialistföretag. Glidformsystem blir mindre vanliga, medan Klätterformssystemen ökar beroende på att dessa system är mer flexibla och lättarbetade.

Pelarform
Bilden visar exempel på rund pelarform av stål med påmonterad gjutbrygga.