Krav och råd enligt BBR

Byggnader och deras installationer ska utformas så att ljud från byggnadens installationer, från angränsande utrymmen likväl som ljud utifrån dämpas. Detta ska ske i den omfattning som den avsedda användningen kräver och så att de som vistas i byggnaden inte besväras av ljudet. Om bullrande verksamhet gränsar till bostäder, ska särskilt ljudisolerande åtgärder vidtas. I lokaler ska efterklangstiden väljas efter vad ändamålet med utrymmet kräver.
Ljudkraven enligt BBR omfattar förhållanden inom en byggnad och anges för följande typer av byggnader och lokaler;

 • Bostäder
 • Vårdlokaler
 • Undervisningslokaler
 • Förskolor och fritidshem
 • Kontorslokaler
 • Hotell

Ljudkraven omfattar följande faktorer

 • Luftljudsisolering
 • Stegljudsnivå
 • Rumsakustisk behandling
 • Ljudnivå från installationer
 • Ljudnivå från trafik och andra yttre ljudkällor.

Allmänt råd enligt BBR

För bostäder anger BBR tabeller med beräknings- och mätbara sifferkrav i allmänna råd, som normalt anvisas av byggnadsnämnden som bindande krav i ett byggprojekt. I särskilda fall kan byggherren begära att få göra smärre avsteg från kraven i BBR och få dessa avsteg dokumenterade i samrådsprotokollet, under förutsättning att det kan visas att föreskriftens krav ändå uppfylls. 

För lokaler hänvisar BBR till de byggnadsrelaterade kraven i ljudklass C för respektive lokaltyp i svensk standard för ljudklassning av lokaler (SS 25268). Om bättre ljudförhållanden önskas kan ljudklass A eller B enligt standarden väljas. 

Det finns standardiserade metoder för hur beräkningar och mätningar av ljudisolering och ljudnivåer bör göras, se Boverkets handbok "Bullerskydd i bostäder och lokaler" eller de svenska standarderna SS 25267 och SS 25268.