Brand

Avsnittet om "Brand" uppdaterades våren 2017

Utformningen av det förebyggande brandskyddet och därmed valet av byggnadsmaterial har stor betydelse för byggnadens totala brandsäkerhet. Betongkonstruktioner kännetecknas av god beständighet mot brand och kan i stort sett alltid dimensioneras för varje behov av brandmotstånd. Betong behöver inte brandisoleras som stålkonstruktioner och de bidrar inte som trä till ökad brandbelastning.

Brandskyddsbestämmelserna har allt sedan BBR94 varit funktionsbaserade och materialneutrala. När det gäller personrisk jämställs således en vägg av trä och gips med en betongvägg om båda klarar 60 minuters brand. Det innebär exempelvis att material såsom trä, som tidigare inte kunde användas i bärande konstruktioner i höga hus, numera tillåts göra det. Bestämmelserna ser i första hand till att risken för personskador begränsas, medan de ekonomiska konsekvenserna av brand normalt inte omfattas.

Brandbild