Kvalitet och certifiering

Produktionskontroll
Kraven på fabriksbetong till husbyggnad styrs i Sverige av AMA Hus och betongstandarden SS-EN 206. All fabriksbetong till hus- och anläggningsarbeten i Sverige är kontrollerad och certifierad. Kontroll och certifiering följer bilaga C i betongstandarden. Nordcert och VUC är ackrediterade av Swedac för certifiering av produktionskontrollen av fabriksbetong i Sverige.

Fabriksbetongtillverkare ska tillverka och ha en produktionskontroll enligt SS-EN 206, SS 137003 samt ha ett dokumenterat kvalitetssystem. Svensk Betong tillhandahåller en Kvalitetshandbok för sina medlemmar inom Fabriksbetong. Handboken förtydligar och ger bla riktlinjer för hur kraven i standarden ska tolkas och hur de kan uppfyllas. I handboken finns också lathundar, mallar mm.

Personalens kompetens
Krav på kompetens vid betongtillerkning, utförande av betongkonstruktioner och betongelementtillverkning ställs i Svensk Standard SS 137006:2012, Betongkonstruktioner-Utförande-Tillämpning av SS-EN13670:2009 i Sverige, bilaga J. Kravet på kompetens beror på typ av betong, exponeringsklass och gjutmetod, se tabell J1 i standarden. För tillverkning av självkompakterande betong för husbyggnad krävs t ex klass- I kurs.
Mer info om kompetenskrav finns i rapporten "Vidareutbildning inom Betongområdet, Svenska Betongföreningens rapport nr 8, utgåva 2".

Krav på kompetens ställs också i I tillämpningsstandarden SS 137003, kapitel 9.6.

.-