Hållfasthet och slitstyrka

Hållfasthet
Betongens tryckhållfasthet är nästan aldrig en begränsamde faktor. I stort sett all betong som tillverkas idag har tillräcklig hållfasthet för normala byggnadsverk. I enstaka fall, tex i mycket höga byggnader eller i långa brospann kan högre hållfasthetsnivåer krävas - och det är också möjligt. Med sk höghållfast betong kan nå hållfasthetetsnivåer som är minst 5 ggr högre än vanlig husbyggnadsbetong.
I kombiation med hög styvhet blir det nöjligt att bygga med stora spännvidder vilket är en fördel i och med att man får stor frihet i disposition av lokaler och bostäder och som relativt enkelt kan byggas om och utnyttjas för annan verksamhet.

Betong har däremot låg draghållfasthet, ca 1/10 av tryckhållfastheten. Detta löser man genom att lägga in armering av stål i partier med dragpåkänningar. Volymmässigt är armeringsmängderna små. Alla lastbärande konstruktioner: broar, hus mm är armerade. Betong utan armering används främst i vägbeläggningar, marksten etc.

Slitstyrka
Betongens slitstyrka och tålighet gör att den ofta används för ytor som utsätts för extremt högt slitage och mekanisk påverkan. Exempelvis som beläggningsmaterial på hårt trafikerade vägar och tungt belastade industriytor. Eller som skydd mot påkörning i trafik-, industri- och logistikanläggningar.
Slitstyrkan är framförallt viktig i golvytor, trappor och liknande. Krav anges enligt Hus AMA i kvalitetsklasserna A-D, där A ställer högst krav.

 

-Viktigt att tänka på när det gäller betongens slitstyrka:

  • Vid höga krav på slitstyrka är det viktigt att välja rätt materialsammansättning och metod för utförande.
  • Efterhärdning är en nyckelfaktor för att lyckas med nygjuten betong. Inte minst när det kommer till att uppnå kraven på hållfasthet och sprickbegränsning.
  • Slitstyrkan ökar markant med antalet glättningar av ytan. Vid höga krav bör man glätta minst tre gånger.
  • När betongytan ska slipas och fungera som exponerad slityta är det viktigt att planera för det, i god tid före gjutning. För ett bra resultat måste krav ställas på hållfasthet och begränsning av sprickor och sprickvidder. 
  • Betong med hög hållfasthet kräver ökad mängd armering.
  • Att använda hårdbetong som ett yttre slitskikt ger stora valmöjligheter; den finns i många olika färgskalor och variationer av ballast.

.