Motstånd mot fuktpåverkan under brukstiden

Påverkan under byggnadens brukstid kan komma dels utifrån av regn och blåst och dels inifrån utrymmen med hög relativ fuktighet såsom t ex badrum. En byggnad med betongskivor i yttervägg och takbjälklag får normalt en hög grad av täthet luft och fukt. Lufttätheten inverkar betydelsefullt också mot fuktinträngning. Man får en effektiv tvåstegstätning. Det beror på att betongelementen i sig är täta och vanligen tätas fogar med igjutning av cementbruk som medför närmast försumbar risk för fel beroende på att fogarna vid monteringen utsätts för gjuttryck. Ett alternativ till igjutning med bruk kan vara mjukfogning. Även en sådan fog ger tillfredställande täthet.

Betongskivor i takbjälklag eller i yttervägg på insidan av värmeisoleringen, t ex håldäck och sandwichelement har stort motstånd mot fuktgenomträngning, men de är inte helt diffusionstäta. Det medför att fukt inifrån långsamt vandrar utåt under uppvärmningsperioden. I nordiskt klimat fungerar därför betongskivorna väl vid fuktförhållanden som t ex uppstår i bostäder. Särskild folie som ångspärr behövs därför inte.

Ho-gskolan Karlskrona-149