Brand

Valet av byggmaterial har stor betydelse för byggnadens brandsäkerhet och betong är ett bra val ur brandskyddssynpunkt. Betong brinner inte, avger inte rök eller giftiga gaser och förhindrar att bränder sprider sig. Betong är ett tungt material med goda isolerande egenskaper som ger långsam temperaturökning. Betongens egenskaper förblir oförändrade även vid mycket höga temperaturer, vilket innebär att en betongstomme behåller sin bärande kapacitet även vid en eventuell brand. Alla betongens goda brandegenskaper är bestående och finns kvar under hela byggnadens livslängd.

Betong i brandavskiljande delar minskar risken för brandspridning. Bärande konstruktioner i betong i trappor, golv, tak och väggar fungerar på så sätt som en effektiv brandsköld. Då materialet inte heller avger någon rök eller giftig gas, förlängs tiden för utrymning. Betong som byggmaterial skyddar människoliv och bidrar till ett säkrare evakuerings- och släckningsarbete.

De ekonomiska konsekvenserna av en brand beaktas normalt inte av brandskyddsbestämmelserna, men har ändå stor betydelse. Betong ger inte bara person- utan även egendomsskydd och betongens naturliga goda brandegenskaper ger direkta ekonomiska fördelar. Med betong i den bärande konstruktionen uppfylls brandsäkerhetskraven utan kostsamma åtgärder som exempelvis installation av sprinklers. God brandsäkerhet under byggtiden är också en fördel.

Betong har även många fördelar när det gäller reparation och återställande om olyckan ändå är framme. Mindre omfattande krav på åtgärder och enklare ger lägre resursbehov. En viktig egenskap är också att betong inte tar skada av vatten från släckningen, den behöver bara torka ut av sig själv. Snabb reparation och mindre insatser för återställande sparar både tid och pengar för såväl fastighetsägare som för alla som bor eller har verksamhet i byggnaden. Goda brandegenskaper ger genomgående lägre försäkringspremier för byggnader i betong jämfört med andra material.

Brandsäkerhetskrav bygger på EU:s direktiv, standarder och riktlinjer. Brandskyddsbestämmelserna är funktionsbaserade och materialneutrala och syftar i första hand till att begränsa risken för personskador. Tack vare betongens naturligt goda egenskaper, uppfyller den med god marginal kraven för högsta klass A1 – icke antändliga material.

Faktablad om brand: Betong och Brand - person- & egendomsskydd