Deklarationer

Byggvarudeklaration
Byggsektorns Kretsloppsråd redovisar i sin handlingsplan "Miljöansvar för byggvaror inom ett kretsloppstänkande - ett utvidgat producentansvar" ett unikt samarbetsprojekt omfattande hela byggsektorn. Ett av rådets åtaganden är att se till att anvisningar ska finnas tillgängliga för framtagandet av byggvarudeklarationer. Målet är att alla tillverkare och leverantörer av byggvaror ska vara införstådda med hur man bör deklarera sina varor.
  
Syftet med byggvarudeklarationer är att materials och produkters innehåll skall redovisas i vad mån dessa under sin livscykel påverkar miljön och deltar i kretsloppet. Rätt utformad blir en deklaration en värdefull dokumentation av en byggnads innehåll, en handling som i likhet med drift- och underhållsinstruktioner följer huset under hela dess livslängd. Deklarationerna kan sägas vara ett bra medel för att kommunicera LCI (livscykelinventering) till beställare och användare.

Det finns inte någon lagstiftning som tvingar fram ett brukande av byggvarudeklarationer utan användandet är ett frivilligt beslut för varje företag. Medlemmar i Svensk Betong tillhandahåller Byggvarudeklaration för sin betong och den finns för det mesta att ladda ner från leverantörens hemsida.  

Säkerhetsdatablad
Ett säkerhetsdatablad är ett datablad med information om bland annat eventuella hälso- och miljörisker samt andra egenskaper av betydelse för framförallt hälsa och säkerhet vid hantering.
Säkerhetsdatablad för beong distribueras med leverans och finns även att ladda ner från de flesta betongleverantörers hemsidor.