Naturligt material

Betong tillverkas av naturliga råmaterial som krossat berg, bindemedel och vatten, där det viktigaste bindemedlet är cement med kalksten som huvudråvara. Alternativa bindemedel, som slagg och flygaska, används i ökad utsträckning för att minska betongens klimatpåverkan. Betong består till cirka 80 procent av grus, sand och sten och resterande del utgörs främst av bindemedel, cirka 14 procent, och vatten, cirka 6 procent. Betong innehåller inte ämnen som är farliga för hälsa eller miljö.

Utvecklingsarbetet inom betongområdet har stort fokus på att ta fram betong med lägre klimatpåverkan och användningen av klimatförbättrad betong ökar snabbt. En del av cementen ersätts då av alternativa bindemedel, som ger liknande egenskaper, men med väsentligt lägre klimatpåverkan. Alternativa bindemedel kan tillsättas både av cement- och betongtillverkaren.

De mest vanligt förekommande alternativa bindemedlen är flygaska eller slagg, som är restprodukter från andra industriella processer; koleldade kraft- och värmeverk respektive järntillverkning. Alternativa bindemedel ger inte bara lägre klimatpåverkan, de används också för att ge betongen andra önskvärda egenskaper, exempelvis högre beständighet, lägre värmeutveckling och mindre sprickbildning, bättre motstånd mot kloridinträngning etc. Slagg och flygaska är väl beprövade i betongsammanhang och användningen regleras i europeiska standarder för cement och betong, där det på alla bindemedel ställs krav på kvalitet och innehåll med tanke på både funktion och miljö.

Mindre mängder tillsatsmedel används också i betongen. Ofta för att ge bättre arbetbarhet, men de bidrar även till att cementet/bindemedlet kan nyttjas effektivare, så att mängden cement kan begränsas, vilket ger klimatmässiga fördelar.

För att möta miljömål om begränsat uttag av naturgrus, pågår en gradvis utfasning i svensk betongtillverkning. Redan idag har många betongfabriker helt slutat använda naturgrus och övergått till att bara använda ballast av bergkross i betongtillverkningen.

Betong - ett naturligt material