Kvalitet och certifiering

Svensk Betong logo

 

Certifierad produktionskontroll för tillverkning av prefabricerade betongelement

En mycket viktig och positiv effekt av industrialisering är möjligheterna att åstadkomma en jämn och hög kvalitet hos den tillverkade produkten. Detta möjliggörs genom effektiva och standardiserade rutiner vilket är en central del inom produktion av prefabricerade betongelement. En hög kvalitet kan innebära flera aspekter men handlar i huvudsak om felfrihet ur kundens perspektiv när det gäller produktegenskaper och byggtider. För att säkerställa en hög kvalitet är en certifierad produktionskontroll därför en grundläggande faktor för tillverkning av prefabricerade betongelement.

Certifieringsorganens regler omfattar certifiering av elementproducenters produktionskontroll gentemot såväl CE-märket som t ex BBC-märket. Kontrollen avser förtillverkade betongprodukter till bärverk.

Certifiering mot CE-märket sker mot harmoniserade europeiska produktstandarder. Hänsyn skall dock tas till nationella särkrav. Produkter som inte kan CE-märkas mot en harmoniserad produktstandard kan certifieras mot t.ex. BBC, vilket innebär att produkten uppfyller de krav som ställs för den svenska marknaden.

Det finns två alternativa sätt att säkerställa att en produkt uppfyller de krav som ställs för den svenska marknaden:

1. Förtillverkade betongprodukter som uppfyller kravet på certifiering gentemot CE-märket, obligatoriskt fr.o.m. 1 juli 2013. I detta fall kan produkterna också kompletteras med BBC-märket för att påvisa att den CE-märkta produkten även uppfyller de krav som ställs för den svenska marknaden.

2. Förtillverkade betongprodukter som inte omfattas av en harmoniserad europeisk produktstandard, vilka certifieras mot t.ex. BBC.

 
För varje byggnadsverk som uppförs i Sverige krävs av byggherren att de levererade betongprodukterna för det första uppfyller kraven på CE-märkning där så är möjligt. Om inte CE-märkning går att genomföra sker certifiering i det land där de produceras, t.ex. BBC-certifiering.

I Sverige skall dessutom svenska byggregler med nationella val beaktas (EKS), t.ex. för tillämpning av eurokoder vid dimensionering.

Nationella krav gällande exempelvis för cement, ballast, armering, svetsade ingjutningsgods, exponeringsklasser, täckande betongskikt och frostbeständighet regleras i svenska tillämpningsstandarder (alternativt svenska bilagor till EN-standarder) och anger hur motsvarande EN-standarder ska tillämpas i Sverige. Genom t.ex. BBC-certifiering säkerställs att ovanstående s.k. särkrav uppfylls.

Pdf