Fukt och uttorkning

Betong påverkas inte av fukt
Betong kan tillverkas i en kvalitet som gör att den i praktiken blir helt vattentät. Detta i kombination med att betong är fukttåligt gör det till ett säkert material ur fuktsynpunkt. Betongens fuktbeständighet gör den dessutom lämplig för användning i t.ex. vattentorn, bassänger och avloppssystem. Problem kan bara uppstå om fuktig betong kommer i kontakt med ett annat byggmaterial som är fuktkänsligt. Med metoder och verktyg för att mäta och påskynda betongens uttorkningsförlopp kan dock skador undvikas.

Betongens struktur avgör dess fuktegenskaper. Det fina porsystemet styr förmågan att ta upp och avge vatten. När det gäller fuktegenskaper är det lämpligt att skilja mellan den nygjutna betongens byggfukt och fukt som tillförs från omgivningen, t.ex. genom regn eller läckage från en vattenledning i en byggnad.

-

Vid tillverkning av betong tillförs vatten, ballast och cement. En del av vattnet binds kemiskt när betongen härdar, och är sedan bundet under hela konstruktionens livslängd. Vattnet som inte binds måste torkas ut till en nivå där andra material inte tar skada vid kontakt (t.ex. parkettgolv). Uttorkningstiden styrs av  flera faktorer, t.ex. betongens tjocklek, vbt, cementtyp, metod för efterbehandling och torkklimat. Därför kan uttorkningstiden för normal husbyggnadsbetong variera från tre månader upp till mer än ett år.

I en betongstomme är risken för mögelbildning pga fukt obetydlig. Dels för att betongen inledningsvis har en hög alkalitet, dels för att organiska material förekommer i liten omfattning. Problem kan uppstå om andra fuktkänsliga material appliceras innan betongen hunnit torka ut tillräckligt. Det är viktigt att först kontrollera betongens fuktnivå. Information om högsta tillåtna relativa fuktighet för fuktkänsliga material ska lämnas av tillverkaren. 


Uttorkning av nygjutna betongkonstruktioner
Betongens uttorkningstid påverkas av många faktorer. En fuktdimensionering är  till stor hjälp när det gäller att kontrollera och påskynda uttorkningen för att undvika fuktproblem. Här är några tips:

  • Beräkningsprogram för fuktdimensionering. Ett exempel är TorkaS 3.0. Med programmen kan uttorkningstiden beräknas. Betongkvalitet och produktionsmetod kan då också väljas baserat på specificerad uttorkningstid. 
    Välj en snabbtorkande eller självtorkande betong som har låg vattenhalt från början.
  • Skydda från nederbörd och annan fukt under byggtiden. Kontrollmät fuktnivån innan ytskikt såsom matta eller parkett appliceras.

Betonghusets fuktmotstånd under brukstiden.
Fukt kan på olika sätt tillföras byggnaden under brukstiden. Eftersom betongen i sig inte tar skada av fukt är det viktiga att se till att andra fuktkänsliga material inte kommer in kontakt med fukt eller fuktig betong:

  •  Vatten tillfört under byggnadens användning, t.ex. vid läckage. Eftersom betong inte möglar skadas den inte – den bibehåller sina egenskaper oavsett hur fuktig den är och behöver inte bytas ut. Uttorkning är det enda som behövs. Problem kan däremot uppstå i fuktkänsliga material i kontakt med fuktig betong. 
  •  Vatten tillfört utifrån av regn och blåst. Risken är liten - en byggnad med betong i yttervägg och takbjälklag är robust och tät mot luft och fukt.
  • Vatten som tillförs från en permanent källa, t.ex. fukt från mark. Det finns olika principer för dränering och kapillärbrytning med hjälp av fuktskydd.