Ljudisolering i ytterväggar

Ljudisolering i ytterväggar och fönster mäts normalt i ett laboratorium där man inte har någon inverkan av andra byggnadsdelar. Resultatet kallas för reduktionstal (R) och anges vid olika frekvenser 50-5000 Hz. Vid beräkning av ljudnivån inomhus räknar man enligt SS-EN ISO 12354-3 för varje frekvensband och summerar ljudnivåerna inomhus till en A-vägd ljudnivå, som jämförs med kravet, vid rådande ljudnivåerna utomhus. Då tar man även hänsyn till storlekar på fönster och yttervägg, rumsstorlekar och inverkan av eventuella uteluftsintag.

För att underlätta redovisning av olika produkter brukar man även ange A-vägda sammanfattningsvärden enligt standarden SS-EN IO 717-1. De gäller för en viss typ av ljud, t.ex buller från stadstrafik, vilket visas med ett index, RA,tr. För spårburen trafik anges ibland ett annat vägt värde Rw, som brukar vara 3-4 dB högre, dvs byggnadsdelen isolerar bättre mot sådana ljud än mot ljud från motorfordon. För ljudisolering mot buller som skärmats av terrängen, byggnader eller trafikbullerskärmar bör man istället räkna med att det behövs 3-4 dB högre ljudisolering, eftersom bullret vid fasad domineras av ljud med låga frekvenser, som buggnadsdelarna inte isolerar lika effektivt mot. Betongelement ger dock oftast tillräcklig isolering och fönstren blir begränsade för vilka ljudnivåer som klaras.

I tablelen nedan redovisas vägda reduktionstal för stadstrafikbuller, RA,tr och Rw-värden för olika ytterväggar i betong. På följande sida visas en tabelll med vilka A-vägda ljudnivåer utomhus, som valda ytterväggar och fönster bör isolera tillräckligt mot. 

Tabell 4 Fyra ytterväggar av betongelement
Yttervägg Sektion genom ytterväggar Beskrivning av yttervägg RA,tr/Rw
1 - Sandwichvägg 150 + 75 mm betong med 150 mm mineralullsisolering och förbindelsestegar 51/60
2 - Sandwichvägg 150 + 75 mm betong med 150 mm cellplastisolering och förbindelsestegar 45/52
3 - Sandwichvägg 120 mm betong med 150 mm cellplastisolering, 50 mm lättklinker och 10 mm puts 43/49
4 - Halvsandwichvägg 150 mm betong med 150 mm cellplast och 10 mm puts 43/47