Förhållandet innemiljö och ekologi

Anledningen till att vi bygger hus är att erbjuda brukarna god komfort och ge skydd mot buller, brand och fukt. Helst ska dessa egenskaper inte försämras med tiden. Prefabricerad betong har här funktionella fördelar som medför en bra innemiljö och som i ett längre perspektiv också är ekologiska. Det beror på att benägenheten att riva och bygga om eller reparera minskar när egenskaperna är beständiga. Läs mer omljud, fukt och brand i respektive kapitel och om energieffektivitet nedan i detta kapitel.

Tabell 3 Påverkan av betongens funktionella egenskaper på innemiljö och ekologi

Funktionella egenskaper Innemiljöpåverkan Ekologipåverkan
Betongen som värmelager Komfort genom lägre innetemperatur sommartid Låg energianvändning för uppvärmning och kylning
Betongens beständiga täthet såsom byggnadsskal Komfort genom mindre drag Låg energianvändning
Brandmotstånd, obrännbarhet Trygghet Litet behov av reparation och ombyggnad efter brand
Bullerisolering Ljudkomfort Högt byggnadsvärde1
Motstånd mot fukt och mögel Sund innemiljö Litet behov av reparation och ombyggnad
Motstånd mot mekanisk åverkan Estetiskt tråkiga materialskador undviks Litet behov av reparation och ombyggnad

1) Ett större byggnadsvärde minskar benägenheten att riva och bygga nytt. Det medför långsiktig hållbarhet