Byggvarudeklarationer

shutterstock 15585457Bakgrund och syfte

Byggsektorns Kretsloppsråd redovisar i sin handlingsplan "Miljöansvar för byggvaror inom ett kretsloppstänkande - ett utvidgat producentansvar" ett unikt samarbetsprojekt omfattande hela byggsektorn. Ett av rådets åtaganden är att tillse att anvisningar skall finnas tillgängliga för framtagandet av byggvarudeklarationer. Målet är att alla tillverkare och leverantörer av byggvaror ska vara införstådda med hur man bör deklarera sina varor.
   
Syftet med byggvarudeklarationer är att materials och produkters innehåll skall redovisas i vad mån dessa under sin livscykel påverkar miljön och deltar i kretsloppet. Rätt utformad blir en deklaration en värdefull dokumentation av en byggnads innehåll, en handling som i likhet med drift- och underhållsinstruktioner följer huset under hela dess livslängd. Deklarationerna kan sägas vara ett bra medel för att kommunicera LCI (livscykelinventering) till beställare och användare.

Ett frivilligt åtagande

Det finns inte någon lagstiftning som tvingar fram ett brukande av byggvarudeklarationer utan användandet är ett frivilligt beslut för varje företag. Däremot är ett bruk av byggvarudeklarationer starkt att rekommendera eftersom byggbranschen som helhet ställt sig bakom detta åtagande. Dessutom kommer sannolikt olika målgrupper att i ökad utsträckning efterfråga deklarationer och de företag som inte följer med i utvecklingen kan drabbas negativt ur konkurrenssynpunkt. 
   
Det bör också observeras att i AMA AF 12 står att läsa under punkten Varor från entreprenören (AFC.151) "För vara som ingår i entrepenaden ska entreprenören snarast efter anfordran tillhandahålla byggvarudeklaration. Byggvarudeklaration ska innehålla redovisning av varans innehåll och miljöegenskaper För kemiska produkter ska även säkerhetsdatablad eller varuinformationsblad tillhandahållas".