Betong för långsiktigt hållbart samhällsbyggande

Betong är ett naturligt och självklart val av material för ett långsiktigt hållbart byggande tack vare dess många kvaliteter och mångsidighet. Hållbarhet och minskad klimatpåverkan är ett viktigt fokus och ett arbete som betongbranschen bedrivit under flera år.  

Vägen mot klimatneutral betong finns utstakad i Färdplan Klimatneutral betong som togs fram 2018 och som är en del av regeringens initiativ Fossilfritt Sverige. Enligt Färdplanen är målsättningen att klimatneutral betong ska finnas på marknaden 2030 och att all betong som används i Sverige år 2045 ska vara klimatneutral ur ett livscykelperspektiv. 

För att uppnå Sveriges nationellt uppställda klimatmål behöver betongbranschen men även alla andra i byggsektorn ta ansvar för att identifiera och genomföra förbättringsåtgärder. Åtgärder som används för att redan idag nå en halvering av betongens klimatpåverkan finns beskrivna i Svensk Betongs Vägledning Klimatförbättrad betong. Klimatförbättrad betong erbjuds nu av de flesta leverantörer och används i allt fler husbyggnads- som infrastrukturprojekt. En annan viktig fråga inom branschen är även att skapa ökade förutsättningar för cirkulärt byggande, där betong har mycket goda egenskaper. Med effektiva processer för att hantera återvinning och återanvändning kan dessa möjligheter nyttjas fullt ut. 

Det blir allt vanligare att betongtillverkare deklarerar sina produkters klimatpåverkan i tredjepartsgranskade miljövarudeklarationer, så kallade EPD:er. Svensk Betong har tillsammans med IVL tagit fram branschunderlag för betong som medlemmar i Svensk Betong kan använda om de tecknar avtal med IVL om deras digitala EPD-verktyg.