Formsättning

Formsystem
Det vanligaste formsystemet på marknaden idag är plattbärlag, en förtillverkad kvarsittande betongform som levereras färdig till bygget där den lyfts på plats och därefter gjuts på med färsk betong, se avsnitt Plattbärlag. Men det finns även andra valvformsystem. För bostadshus, kontor och parkeringshus finns alternativet med ”traditionell formsättning” i modern tappning med ett snabbmonterat balksystem och specialskivor, luckform och formbord.

-

Byggnadens utformning avgör det lämpligaste formvalet vid varje enskilt projekt. Mer information om olika formsystem, se avsnittet om statik.
Idag finns moderna IT- verktyg för automatisk formplanering med vars hjälp man från givna förutsättningar kan hitta lämpligt formsystem. För utförligare information och rådgivning, ta kontakt med någon av de ledande formleverantörerna i Sverige: Doka, Harsco eller Peri.

Betongens yta
Betongens yta är viktig ur flera aspekter
- För en synlig betongyta är estetiken avgörande
- Ur kvalitetssynpunkt  är det viktigt att reducera antal arbetsmoment och justeringar så långt det är möjligt. Genom att gjuta en jämn och slät yta kan man minimera tidskrävande och dyrt efterarbete i form av spackling mm.
Det finns ett antal faktorer som kommer att påverka resultatet bl a : formsläppmedel, betongtyp, vibrering, temperatur, regn/fukt mm. För praktiska tips om betongytors kvalitet och utseende, se Sbuf rapporten Betongytor.
För att åstadkomma vackra synliga betongytor måste man veta vilka krav man kan ställa och vilka möjligheter som finns. I handboken Betongens yta  finns en beskrivning av hur man med olika produktionsmetoder kan påverka betongens yta och hur man formulerar kraven så att resultatet blir det man tänkt sig.


Formrivning
För att riva formen måste man säkerställa att betongen uppnått tillräckligt hög hållfasthet. Som ett hjälpmedel kan mognadsgradsberäkning göras bl a med datorverktyget Produktionsplanering Betong. Förutsättningarna är olika beroende på årstid och temperaturer. Med hjälp av mognadsberäkningar kan man få fram vilka åtgärder som behöver vidtas för att uppnå de mål och krav man har på formrivningstid.
För att kontrollera hållfastheten i betongen kan man gjuta in temperaturgivare i betongen med vars hjälp man sedan kan följa temperaturutvecklingen och bedöma betongens hållfasthet. 

Säkerhetsstämpning
Vid gjutning av flera bjälklag över varandra, sker stämpning mot det tidigare gjutna bjälklaget. Stämp måste finnas kvar i flera våningar, eftersom ett bjälklag ensamt inte klarar lasten från det nygjutna bjälklaget. I de lägre våningarna kan antalet stämp successivt minskas. För att inte överbelasta de kvarvarande stämpen i de undre våningarna. Läs mer om detta i denna foldern om säkerhetsstämpning.