Uttorkning av byggfukt

Betongelement tillverkas med låga vattencementtal, vct. Det innebär att vatteninnehållet är lågt i förhållande till vad cementet binder. Det är möjligt tack vare den industriella betongproduktionen varvid används antingen effektiv komprimeringsutrustning eller självkompakterande betong, SKB. Betong med lågt vct torkar snabbt. Dess benägenhet att under lagring, transport och byggskede ta upp vatten vid nederbörd, som skulle förlänga tiden för uttorkning är liten eller obefintlig.

Vidare innebär en elementmontering att förutsättningarna är goda för att snabbt skapa en tät byggnad. Särskilt gäller det när också täta ytterväggselement ingår i elementmonteringen. I byggnader med håldäck kan vatten tränga in i kanalerna. Därför är det viktigt att samtliga däckelementens kanaler dräneras med hål underifrån i kanalernas lågpunkter. Viktigt är också att borra extra hål om vissa kanaler gjuts i.

Byggfukt är ofta orsak till mögelbildning vid nybyggnad. I en betongstomme är risken för det försumbar beroende dels på att betongen inledningsvis har en hög alkalitet, som gör att mögel inte trivs och dels på att organiska material förekommer i liten omfattning, och när de ingår är lösningarna beprövade, såsom t ex fönster av trä.

Lusten1webb