Stomsystem

Ljudisoleringen hos en tung och styv betongstomme påverkas av bjälklagets spännvidd och lägenheternas planlösning. Om bärande betongväggar och lätta väggar placeras på tunga bjälklag leds ljudenergi bort från skiljekonstruktionen och ljudisoleringen ökar utan att kostnader, vikt eller utrymmesbehov ökar. Denna ”fördelningseffekt” ökar med ökad spännvidd. Ju mindre del av den fria bjälklagsplattan som de enskilda rummen utgör desto större blir fördelningseffekten.
Fördelningseffekter förekommer även horisontellt. Ljudisoleringen hos ett betongelement kan variera med upp till 8 dB med spännvidd och anslutande konstruktioner. Skillnaden mellan olika planlösningar kan utgöra en eller flera ljudklasser i byggnad.

Stomsystemet har mycket stor betydelse för ljudisoleringen. Med lämpligt val av system kan mycket hög ljudisolering uppnås utan extra åtgärder.
Stora spännvidder med så få bärande betongväggar som möjligt är bra ur ljudsynpunkt.  Stora spännvidder innebär att vi får ljudspridning på större ytor vilket ökar ljudisoleringen.

Ljudisoleringen i en byggnad av betong bestäms främst av massan hos bjälklag och väggar, spännvidd och knutpunktslösningar.

Det är framförallt bjälklagens egenvikt som har betydelse. Om spännvidden varierar i olika delar av byggnaden är det möjligt att med hjälp av beräkningar optimera ytvikten hos de olika delarna.

För att underlätta val av stomsystem har Svenk Betong tagit fram en ljudnyckel som kan användas i samband med framtagande av Systemhandlingar.

Lathund akustik, bostäder i betong