Energieffektivitet

Att betong är värmetrögt innebär att materialet har hög inbyggd kapacitet att lagra överskottsvärme (gratisenergi) vilken sedan kan användas när det finns ett underskott och därmed minska energibehovet. Betongens värmetröghet minskar även effekttopparna och gör det möjligt att förflytta effektuttagen i tiden vilket är positivt både miljömässigt och ekonomiskt. Värmetrögheten bidrar också till att minska antalet övergradstimmar och ger ett stabilt och bra inneklimat. Många av de positiva egenskaperna kan förstärkas ytterligare om man använder aktiv värmelagring och/eller en optimerad värmedynamisk styrstrategi. Läs mer i artikeln "Trög betongstomme minskar energianvändningen och möjliggör fördröjning av effektuttag"

Helgjutet VINNARE1webb1Bla jungfrun copy