Brandteknisk klass och brandsäkerhetsklass

De grundläggande brandskyddskraven på en byggnad bestäms av den brandtekniska byggnadsklassen. Vid klassindelningen ska hänsyn tas till faktorer som påverkar utrymningsmöjligheterna och risken för personskador vid en eventuell brand.

Ovanstående fastställer sedan relevant brandteknisk klass för byggnades konstruktionsdelar. 

Med utgångspunkt från byggnadsklass och varje konstruktionsdels funktion (vertikal eller horisontell stomstabilisering, avskiljande) kan sedan relevant brandteknisk klass för byggnadens konstruktionsdelar fastställas.

För klassindelning av byggnadsdelar används följande beteckningar:

  • R - bärförmåga
  • E - integritet
  • I - isolering

Beteckningarna R, RE, E, EI och REI åtföljs av en tidsangivelse, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 eller 360 minuter. Talen anger den tid byggnadsdelen upphettas av standardbranden samtidigt som den uppfyller sin bärande och/eller avskiljande funktion. Klassificeringen kan kombineras med beteckningen:

  • M - när särskild hänsyn till mekanisk påverkan måste tas eller
  • C - för dörrar med automatisk stängningsanordning

Med bärande brandteknisk klass avses bärande konstruktioner inklusive upplag, fogar, förband etc som utformas och dimensioneras så att sammanstörtning inte inträffar under den givna tidsperioden vid en standardbrandpåverkan.

För bärande konstruktioner anges brandsäkerhetsklass 1-5 beroende på risken för personskada vid kollaps av byggnadsdelen enligt tabell C-2 nedan ur EKS.

Tabell 10.1 Brandsäkerhetsklass och brandteknisk klass, tolkning av tabell C-2 och C-7 ur EKS
Brandsäkerhetsklass Risk för personskada vid kollaps av byggnadsdelen Krav på brandteknisk klass på bärverksdel *
1 Ringa R0
2 Liten R15
3 Måttlig R30
4 Stor R60 (-R180)*
5 Mycket stor R90 (-R240)*

*  Vid verksamheter med hög brandbelastning (f>800MJ/m2) ställs högre krav (värden inom parantes) på bärverksdelar i brandsäkerhetsklass 4 och 5.

Vilken brandsäkerhetsklass en viss bärverksdel ska hänföras till beror förutom av kriterierna i tabell 10.1 ovan på vilken byggnadsklass Br0, Br1, Br2, Br3, det gäller. Detta innebär att en och samma konstruktion t.ex. ett bjälklag kan hänföras till olika brandsäkerhetsklasser beroende på aktuell byggnads brandtekniska klass.

Byggnadsklass i kombination med den bärande konstruktionens brandsäkerhetsklass ger kraven på konstruktionens brandtekniska klass R30, R60 etc.

Brandskydd i byggnader i byggnadsklass Br0 ska verifieras med analytisk dimensionering.

För Br1-byggnader exempelvis gäller krav på R60 för bärande konstruktioner i en byggnad med högst 4 våningar. I byggnad med 5 -8 våningar gäller R90 för vertikala bärverk medan bjälklag, även stomstabiliserande sådana, får utföras i klass R60. Vid fler än 8 våningar gäller generellt ett R90 krav. Sprinkling av en byggnad enligt BBR innebär att kraven på R90 ovan får reduceras till R60.

För Br2-byggnader är det generella kravet på brandteknisk klass för bärande konstruktioner R30 medan för Br3-byggnader normalt inga formella krav ställs på de bärande konstruktionernas brandtekniska klass. 

I tabell 10.2 redovisas grovt inom vilka brandklasser olika produktslag vanligtvis ligger i vid fri uppläggning. Högre brandklasser kan naturligtvis åstadkommas genom speciella åtgärder såsom ökning av täckskikt, sektionsmått och armeringsmängd, inspänning, applicering av brandskyddsputs mm. För mer information om brandklass för betongelement hänvisas till respektive tillverkare.

Tabell 10.2 Brandklasser för olika element
Elementslag
Brandklass
R30 R60 R90 R120 R150 R180 R210 R240
TT/F (tak)                
TT/F (mellandäck)                
HD/F (håldäck)                
IB/F, SIB/F (I-balkar)                
RB, FB (balkar)*                
RP (pelare)                
Vägg (enkelskiva)                
Sandwichvägg                

*Rektangulära balkar och flänsbalkar, slak- och spännarmerade.
  Massiva plattor och plattbärlag (RD, RD/f & PL)
  R30-R60 Grönt
  R90- Blått

Grön markering betyder att elementen klarar brandklassen utan särskilda åtgärder. Blå markering betyder att elementen kan klara brandklasserna med åtgärder, t.ex. genom att öka täckande betongskikt. 

Med avskiljande i viss brandteknisk klass (EI30, EI60 etc.) avses hur bjälklag och väggar - inklusive genomföringar och liknande samt anslutningar till angränsande byggnadsdelar - uppfyller kraven. Dörrar och fönster i avskiljande byggnadsdel får i vissa fall utföras i lägre klass. Klassbeteckningen EI innebär förutom att byggnadsdelen ska hålla tätt mot flammor och brandgaser att temperaturökningen på den från branden vända sidan av byggnadsdelen begränsas till i genomsnitt 140 grader. Vid högre temperatur föreligger nämligen risk för strålningsantändning.