Formsättning

Väggsystem
Flera olika väggformssystem finns på marknaden idag. De vanligaste är lucksystem bestående av en stålram med en yta av plywood. Dagens system är anpassade för snabb, effektiv och säker produktion.
T ex finns system med förmonterade arbetsplattformar och förberedda lösningar för enkelt och säkert lyft och montering. På marknaden finns också system anpassade för montering utan kran.

Byggnadens utformning avgör det lämpligaste formvalet vid varje enskilt projekt. Mer information om olika formsystem, se avsnittet om statik.

-

Skalvägg och VST vägg är system med kvarsittande formelement som igjutes med betong på plats. Mer info finns i separat avsnitt Skalvägg och VST vägg och i avsnittet om statik.

Inner- och ytterväggar delas in i lämpliga gjutetapper normalt om ca 20 – 30 löpmeter beroende på projektets omfattning, utseende och tidplan. Det är viktigt att se till hela våningsplanets (väggar och bjälklag) tidscykel då etapplängder/formcykel bestäms.

Idag finns moderna IT- verktyg för automatisk formplanering med vars hjälp man från givna förutsättningar tar fram den effektivaste formlösningen och formcykeln. För utförligare information och rådgivning, ta kontakt med någon av de ledande formleverantörerna i Sverige, Doka, Harsco eller Peri.


Betongens yta
Betongens yta är viktig ur flera aspekter:

  • För en synlig betongyta är estetiken avgörande
  • Ur kvalitetssynpunkt  är det viktigt att reducera antal arbetsmoment och justeringar så långt det är möjligt. Genom att gjuta en jämn och slät yta kan man minimera tidskrävande och dyrt efterarbete i form av spackling mm.

Det finns ett antal faktorer som kommer att påverka resultatet bl a : formolja, betongtyp, vibrering, temperatur, regn/fukt mm. För praktiska tips om betongytors kvalitet och utseende, se Sbuf rapporten betongytor.

För att åstadkomma vackra synliga betongytor måste man veta vilka krav man kan ställa och vilka möjligheter som finns. I handboken Betongens yta finns en beskrivning av hur man med olika produktionsmetoder kan påverka betongens yta och hur man formulerar kraven så att resultatet blir det man tänkt sig.

Formrivning
För att riva formen måste man säkerställa att betongen uppnått tillräckligt hög hållfasthet. Som ett hjälpmedel kan mognadsgradsberäkning göras bl a med datorverktyget Produktionsplanering Betong. Förutsättningarna är olika beroende på årstid och temperaturer. Med hjälp av mognadsberäkningar kan man få fram vilka åtgärder som behöver vidtas för att uppnå de mål och krav man har på formrivningstid.
För att kontrollera hållfastheten i betongen kan man gjuta in temperaturgivare i betongen med vars hjälp man sedan kan följa temperaturutvecklingen och bedöma betongens hållfasthet.