Miljö och klimat

Sett ur ett miljöperspektiv har betongen många fördelar:

  • Betong kan återvinnas till 100 %. Den har sitt ursprung i berg och sten och återgår så småningom till berg och sten, idag oftast i form av fyllnadsmaterial.
  • Betong ger energieffektiva hus. Den har hög kapacitet att lagra överskottsvärme som sedan kan användas vid underskott.
  • Betong har minst 100 års livslängd och kräver ett minimum av underhåll.
  • Betong innehåller inte utfasningsämnen eller andra ämnen klassade som farliga för hälsa eller miljö.
  • Koldioxid släpps framför allt ut vid tillverkning av cement. Men utsläppen från cementtillverkningen har tack vare olika åtgärder påtagligt minskat de senaste 20 åren. Och betong har precis som träd förmåga att suga upp koldioxid från omgivningen under hela livscykeln.
  • Tung stomme och lufttätt klimatskal är ett tryggt val. Det ger en klimatsäker konstruktion med lång livslängd och låg energiförbrukning.
  • Med klimatförbättrad betong är det idag möjligt med upp till halverad klimatpåverkan beroende på typ av konstruktion jämfört med standardbetong. Med färdplanen för klimatneutral betong jobbar branschen tillsammans med övriga aktörer i värdekedjan för att uppnå målen till 2030 och 2045.