Därför behöver vi betong

Betong har lagt grunden till vårt moderna samhälle. Dess oöverträffade mångsidighet och egenskaper har gjort det till världens mest använda material. 

Betong för hållbart samhällsbyggande
Betong har funnits i flera tusen år. Det är ett robust och naturligt byggmaterial med många goda egenskaper. Betong formar vår byggda miljö med lång livslängd, litet drift- och underhållsbehov och med kvalitet som håller över tid. Betong tillverkas av berg, grus, vatten och bindemedel. Cement tillverkad av kalksten utgör grund som betongens bindemedel. Vi ser idag stor potential i att ersätta delar av cementen med slagg och flygaska för minskad klimatpåverkan. Dessa alternativa bindemedel kan dock inte ersätta cementet fullt ut. Cement och kalksten kommer fortsatt att vara viktiga råvaror för tillverkning av betong under överskådlig tid.

De senaste 10 åren har Sverige haft en stark befolkningsökning. Det kräver nya bostäder, infrastruktur, skolor samt anläggningar för vatten- och avlopp men även tillräcklig energiförsörjning. Parallellt pågår en klimatomställning. Svensk Betong arbetar för en minskad klimatpåverkan i vår byggda miljö sett ur ett livscykelperspektiv. I vissa konstruktioner och byggnadsdelar kan betongen ersättas av andra material som stål eller trä. För en mängd konstruktioner är betong i många fall det enda material som kan möta kvalitets- och beständighetskraven. Betong utgör ett viktigt grundmaterial för att bygga Sverige hållbart och skapa den välfärd som efterfrågas i dagens moderna samhälle.

Klimatanpassning
Starka vindar, översvämningar och bränder väntas tyvärr bli mer förekommande väderfenomen i framtiden. Betongens egenskaper ger ett naturligt motstånd mot naturens krafter. Betong är ett tungt material, som inte brinner, klarar stora vindlaster, tål fukt och kan bli helt vattentätt. Betong har en viktig funktion att fylla för att ta höjd för och hantera konsekvenser av förväntade klimatförändringar - i byggnader och konstruktioner ovan jord, samt även för att rusta vatten- och avloppsnät efter nya förutsättningar.

Klimatarbetet i betongbranschen
Betong som material utvecklas ständigt. Vi ser idag en starkt ökad användning av klimatförbättrad betong med upp till halverad klimatpåverkan. På längre sikt arbetar branschen för att nå målsättningen klimatneutral betong utifrån den färdplan som tagits fram inom ramen för Fossilfritt Sverige. Branschens klimatomställning vilar på en mängd åtgärder som alla syftar till en mer resurseffektiv användning av betong och cement för begränsad klimatpåverkan. Med samverkan i hela värdekedjan kan vi nå ännu längre - rätt material på rätt plats, rätt betong på rätt plats och resurseffektiva konstruktioner i framtiden. Klimatförbättrad betong måste bli den nya standarden för hållbart byggande!

Betongens roll för klimatomställningen
Klimatförbättrad betong idag och klimatneutral betong inom ett decennium är viktiga för den klimatomställning som sker inom hela bygg- och anläggningssektorn. Hela Sveriges utveckling mot ett samhälle med låga klimatavtryck är beroende av betong. För utveckling av vind- och vattenkraft krävs betong liksom för miljövänliga sätt att färdas via spårbunden trafik och för att stärka gruvor vid utvinning av viktiga mineraler samt även för att kunna bygga batterifabriker. Många färdplaner inom en rad branscher är beroende av betong för att nå sina mål. Betong bygger framtiden!