Betongens klimatpåverkan

Betong är ett långsiktigt hållbart byggmaterial med många goda egenskaper, inte minst dess långa livslängd. Klimatpåverkan från betong varierar beroende på betongens sammansättning. Allt fler betongtillverkare tar fram EPD:er för sin betong och sina betongprodukter som finns registrerade bland annat hos EPD-Norge.  

Betongens livscykel

Koldioxidutsläppen från betong uppstår under produktionsskedet och minskar under driftsskedet då betongen istället absorberar koldioxid och möjliggör energieffektivisering.   '

 
betongens-livscykel
 
 
 
 
 
 
 

Produktionsskedet

Betongens klimatpåverkan uppstår i produktionsskedet och livscykelanalyser av betong visar att mer än 90 procent av koldioxidutsläppen kommer från cementklinkern. Övriga koldioxidutsläpp kommer från transporter, som står för 5 - 8 procent, samt tillverkning av betong och betongprodukter på fabrikerna, vilka uppgår till cirka 1 - 5 procent. Att på olika sätt begränsa cementens påverkan vid produktion av betong är den stora utmaningen inom såväl cement- som betongbranschen.  
fordelning-utslapp-betong 

Betongens utsläpp av CO2 i produktionsskedet.

 

 

 

Driftskedet

Under konstruktionens användningsfas tar betong upp koldioxid genom så kallad karbonatisering. Det är en kemisk process som sker naturligt och spontant under betongens hela livslängd. Upptaget motsvarar cirka 15 - 20 procent av de utsläpp som sker under produktionsskedet och begränsar därmed betongens totala utsläpp ur ett livscykelperspektiv. 

Betongens termiska egenskaper gör att en byggnad med betongstomme lagrar både värme och kyla. Det innebär ett minskat behov av såväl uppvärmning som kylning, vilket ger lägre energiförbrukning och minskad klimatpåverkan under byggnadens hela livslängd. Betongens värmetröghet minskar även effekttopparna och gör det möjligt att förflytta effektuttagen i tiden. 

Återvinning och återbruk

Betong är ett naturligt byggmaterial och uppfyller goda villkor för att återföras i ett nytt kretslopp när det nått slutet av sin livscykel i ett byggnadsverk. Betong kan redan idag återanvändas eller materialåtervinnas fullt ut och endast mycket små mängder deponeras. De vinster som erhålls ur ett cirkulärt perspektiv är att vi sparar på naturens resurser. För att begränsa uttaget av jungfruligt bergmaterial återvinns idag stora volymer av krossad betong, som får nytt liv som bärlager, fyllnadsmaterial samt vid gjutning av nya produkter och tillverkning av ny betong. Intresset och potentialen att återbruka till exempel prefabricerade betongelement vid byggnation av nya konstruktioner ökar hela tiden.