Avvattning/brunnar

För att få en god avvattning bör bjälklaget läggas i lutning, minst 1:100. Lågpunkten bör läggas i körytan, även om det är felaktigt från statisk synpunkt. Detta ger säkrare brandskydd; om utläckande bensin fattar eld, skall den inte rinna in under bilarna utan ut i körbanan. För brunnarnas placering finns ingen generell rekommendation, men det bör vara mindre avstånd mellan brunnarna vid infarterna till P-huset, där bilarna lämnar ifrån sig mest snö och regn. På grund av frysrisken bör avloppsledningar läggas synliga på undersidan av bjälklaget. Med tanke på risk för påkörning bör dessutom vertikala avloppsledningarna läggas i skydd bakom balkar eller pelare.