Klimatförbättrad betong

Vägledning klimatförbättrad betong

Betongbranschen bedriver sedan ett antal år tillbaka ett intensivt hållbarhetsarbete med fokus på minskad klimatpåverkan och att nå målsättningen klimatneutral betong enligt den färdplan som lämnades till regeringen 2018. Redan idag är det möjligt att kraftigt reducera betongens klimatpåverkan för olika konstruktioner.

Ökad användning av klimatförbättrad betong är en viktig del i arbetet. För att främja omställningen och gå från ord till handling har Svensk Betong tillsammans med våra medlemsföretag tagit fram Vägledning Klimatförbättrad betong. Den första utgåvan publicerades 2019. 2022 publicerades en uppdaterad version Vägledning Klimatförbättrad Betong Utgåva 2.

Arbetet att klimatoptimera en betongbyggnad handlar om teknik, men minst lika mycket om processer. Att nyttja betongens egenskaper på ett optimalt sätt genom insatser för att välja en resurseffektiv konstruktion, undvika överhållfasthet genom att använda rätt betong på rätt plats och att klimatförbättra de valda betongsorterna. Aktiv samverkan mellan de olika aktörerna i värdekedjan är en avgörande framgångsfaktor.

Vägledning Klimatförbättrad Betong Utgåva 2

Lansering juni 2024 av nya bilagor som kompletterar Vägledning Klimatförbättrad betong Utgåva 2

Parallellt med ökad efterfrågan på klimatförbättrad betong och ökat tempo i klimatomställningen sker utveckling av ny teknik och nya arbetsprocesser. Det bidrar till nya förutsättningar för både tillverkning och användning av klimatförbättrad betong.

Ökad mognadsgrad och ökad kunskap bland byggsektorns aktörer skapar ett behov av mer detaljerad information. Svensk Betong har därför i samverkan med våra medlemsföretag tagit fram två nya bilagor som kompletterar vägledningen; Bilaga 1 Fabriksbetong och Bilaga 1 Prefabricerade betongprodukter.

Syftet med bilagorna är att tydliggöra vilka förutsättningar som använts vid framtagning av de branschreferenser och beräknade klimatförbättrade värden som redovisas i tabellerna i Vägledning klimatförbättrad betong Utgåva 2. Bilagorna innehåller dessutom kompletterande information om ytterligare betongsorter och betongprodukter utöver de som omfattas av vägledningens tabeller. Vi vill uppmärksamma på att alla värden i tabellerna är samma som i utgåva 2; bilagorna innehåller enbart förtydliganden och kompletteringar.

Erfarenheter från tillverkning och användning av klimatförbättrad betong har gett insikt och kunskap om utmaningar, men också om vilka stora möjligheter som finns med nya lösningar. Kunskap, kravställning och planering är nyckelfaktorer för ökad potential och användning av klimatförbättrad betong. Det vill vi i betongbranschen lyfta fram och bidra till med de två nya bilagor som publicerats. 

 

Bilaga 1 Fabriksbetong Vägledning Utgåva 2
Bilaga 1 Fabriksbetong Vägledning Utgåva 2

Bilaga 1 Fabriksbetong publicerades i juni 2024 av Svensk Betong. Bilagan innehåller kompletterande information, förtydliganden och förklaringar till förutsättningar för beräknade värden i Vägledning klimatförbättrad betong utgåva 2. Tabell 1 kompletteras med fler betongsorter och bilagan beskriver enkla principer för kravställande. Den behandlar även konstruktioner som innebär särskilda utmaningar och förslag till lösningar. Värden i bilagans Tabell 1 överensstämmer med värdena i Tabell 1 i utgåva 2, de har endast förtydligats och kompletterats.

 

Bilaga 1 Prefabricerade betongprodukter Vägledning Utgåva 2
Bilaga 1 Prefabricerade betongprodukter vägledning utgåva 2

Bilaga 1 Prefabricerade betongprodukter publicerades i juni 2024 av Svensk Betong. Bilagan innehåller kompletterande information, förtydliganden och förklaringar till förutsättningar för beräknade värden i Vägledning klimatförbättrad betong utgåva 2. Tabell 3 och 4 kompletteras med fler prefabricerade betongprodukter och bilagan beskriver enkla principer för kravställande. Den behandlar även konstruktioner som innebär särskilda utmaningar och förslag till lösningar. Alla värden i bilagans tabeller överensstämmer med värdena i tabellerna i utgåva 2, de har endast förtydligats och kompletterats, förutom några enstaka felaktiga värden som har rättats.