Transporter

Betong är ett närproducerat material med korta transporter, jämfört med många andra byggmaterial. Merparten av råmaterialet kommer från Sverige och ballast, som är den största beståndsdelen i betong, köps från lokala täkter. Det ger korta transportvägar för råvaror.

Fabriker för tillverkning av platsgjuten betong och betongelement finns på ett stort antal platser runt om i hela landet, vilket ger korta transportvägar även till byggarbetsplatserna. Som exempel kan nämnas att ett av Svensk Betongs medlemsföretag som tillverkar platsgjuten betong har en genomsnittlig transportsträcka i Sverige från fabrik till arbetsplats på 17 km. Effektiva logistikförutsättningar kombinerat med möjligheter till etablering av mobila betongfabriker, för att försörja större projekt med betong under en begränsad tid, är viktigt för att begränsa transporternas klimatpåverkan.

Prefabricerade betongelement transporteras från fabrik till byggarbetsplats med järnväg eller lastbil. Vid lossning kontrolleras elementens märkning och lyftdon. Normalt monteras alla betongelement direkt från bil. Men det förekommer att små element förvaras på plats under kortare tid.

Platsgjuten betong körs ut till byggarbetsplatsen med betongbilar med roteraggregat. Vanligast lastkapacitet är 5,5-7,5 kubikmeter betong. I praktiken är det oftast tillåten bro- och vägbelastning som styr hur mycket som kan lastas. Det vanligaste är att betong lossas i en betongpump på byggarbetsplatsen och att betongen sedan pumpas i formen. Den kan också läggas ut med ränna direkt i formen eller lossas i bask.

Hos många betongtillverkare sker en stor del av betongtransporter redan idag med bilar som drivs med biobränslen och utvecklingen att fasa ut fossila bränslen från betongtransporterna är stark inom branschen. Redan idag rullar ett fåtal eldrivna betongbilar med roterare på Sveriges vägar och företag investerar också i elhybridbilar. Eldrivna fordon är således på framfart och ligger i den strategiska planeringen hos många betongtillverkare. Digitaliseringen innebär också ökade möjligheter till avancerad transportplanering, vilket minskar tiden ute på vägarna, körsträckan och klimatpåverkan likaså.