Händelser i kronologisk ordning

Cementbrist riskerar att leda till omfattande byggstopp

Den 6 juli 2021 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att avvisa Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland. 

Tillverkningen i Slite står idag för cirka 75 procent av den cement som används i Sverige. Inom överskådlig tid är det inte möjligt att ersätta Slites produktion med import, då det handlar om mer än 2 miljoner ton cement årligen. Den konsekvensanalys som Svensk Betong lämnat in till regeringen den 14 juli 2021 tillsammans med flera andra branschorganisationer, visar att det redan i november finns risk för byggstopp i hela Sverige. Investeringsbortfallet beräknas till över 20 miljarder kronor per månad och upp emot 400 000 jobb hotas. En uppdaterad konsekvensanalys har tagits fram från Svensk Betong i mars 2022.

På denna sida samlas information och fakta för Svensk Betongs medlemsföretag och övriga aktörer som berörs av situationen. Vi kommer löpande att uppdatera sidan med aktuell information. Vänligen notera att vi inte kommer att samla alla artiklar, pressklipp etc. i frågan på denna sida.

Regeringen har 18 november 2021 fattat beslut om att ge Cementa tillfälligt tillstånd t.om. 31 december 2022.

Den 13 december 2022 meddelade Mark- och miljödomstolen att Cementa beviljas tillstånd att bryta kalksten i Slite i fyra år.  

 

15 December

MSB meddelar att de klassar Cementas produktion i Slite som viktig för totalförsvaret. Info från MSB finns här.

 

13 December

Mark- och miljödomstolen beviljade idag Cementas 4-åriga ansökan om att bryta kalksten i Slite. Beslutet är sk verkställighetsbeslut, dvs det får tas i anspråk direkt. Här finns information från domstolen.

 

Enligt uppgift avser Mark- och miljödomstolens dom avseende Cementas 4-åriga ansökan att bryta kalksten i Slite att beslutas den 13 december kl 13.00.

 

7 December

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar med anledning av överklagandena av regeringens speciallag att regeringens beslut står fast. Domen finns att läsa här.

 

 

31 Oktober 

Svensk Betong publicerar uppdaterad konsekvensanalys "Cementkrisen är inte över". I analysen ges en lägesbeskrivning av hur situationen ser ut nu och de osäkerheter som finns framöver. Ta del av materialet här.

 

24 - 27 Oktober

Huvudförhandling Visby, Mark- och miljödomstolen Nacka Tingsrätt, om Cementas korta ansökan.

 

21 Oktober

Webbinarium om aktuellt cementkrisen från Svensk Betong och Byggföretagen. Inspelning finns här.

 

5 September

Cementa har lämnat yttrande på de synpunkter som inkommit kring bolagets ansökan om kort täkttillstånd i Slite. Informationen finns här.

 

29 Augusti

Byggföretagen presenterade idag en ny analys av de samhällsekonomiska konsekvenserna ser ut vid ett stopp av Cementas kalkstensbrytning i Slite på Gotland. Länk till analysen finns här.

 

14 Juli

Cementa har på sin hemsida lagt upp information med frågor/svar kopplat till sin sk korta tillståndsansökan. Informationen hittar ni här.

 

6 Juli

Idag är det ett år sedan cementkrisen briserade, tyvärr är den inte över än, läs mer här.

 

9 Juni

Regeringen har beslutat om en ny utredning "Ökad försörjningsberedskap för varor och tjänster från industrin". En särskild utredare ska kartläggavilka varor och tjänster som har väsentlig betydelse för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet eller där allvarliga konsekvenser i övrigt för t.ex. bostadsbyggande, byggnation av infrastruktur,arbetsmarknad eller Sveriges ekonomi riskerar att uppstå om varan eller tjänsten inte tillgängliggörs. Läs mer här.

 

31 Maj

Tillväxtanalys redovisar regeringsuppdraget om cement och alternativ försörjning. Länk till utredningen finns här. Tillväxtanalys bekräftar hotet om ett akut byggstopp.

 

24 Maj

Cementa meddelar att de fått en tidplan av domstolen för processen med sin ansökan om ett kortsiktigt, fyraårigt, tillstånd att bryta kalksten i Slite, informationen finns här.

 

27 April

Idag är det nytt möte med företrädare för regeringen. På mötet deltar Svensk Betongs vd Malin Löfsjögård tillsammans med de andra organisationerna som medverkat tidigare samt fackliga representanter. 

Med anledning av mötet har en debattartikel skrivits som idag publicerats i Dagens Industri. Så snart artikeln också finns tillgängligt digitalt kommer en länk att läggas upp här.

 

19 April

Cementa meddelar idag att de lämnat in den sk korta tillståndsansökan för kalkstensbrytning i Slite i ytterligare 4 år. De arbetar vidare med den långsiktiga tillståndsansökan som de bedömer lämnas in vid årskiftet 2022/2023. mer information finns här.

 

16 Mars

Svensk Betong och Byggföretagen arrangerar ett nytt webbinarium om cementkrisen och hur status ser ut nu. Information och anmälan finns här.

 

15 Mars

Svensk Betong publicerar en uppdaterad konsekvensanalys om cementkrisen, ni hittar den här. 

  

16 Februari

Greenpeace lämnade idag in överklagan av regeringens beslut, mer information finns här

  

15 Februari

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade idag att de avslår Urbergsgruppens begäran om inhibering av regeringens beslut att tillfälligt förlänga Cementas tillstånd att bryta kalksten i Slite. Själva överklagandet är inte avgjort och domstolen kan idagsläget inte säga hur lång handläggningstid som det tar. Mer information finns här.

 

4 Februari

Naturskyddsföreningen har idag lämnat in en överklagan av regeringens beslut, men de begär inte inhibering. Går bl.a. läsa i SvD här.

 

2 Februari

Vinnova har nu slutredovisat regeringsuppdraget om kapacitet testning- och provning av cement- och betong. Vinnovas rapport finns här och underlagsrapporten från RISE finns här.

Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong, kommenterar här slutsatserna från utredningen.

Här kan ni läsa Byggföretagens kommentar. 

 

 28 Januari - 2022

Svensk Betong har idag, tillsammans med de andra organisationerna och flera fackförbund, haft ett uppföljningsmöte om cementkrisen med representanter för regeringen. På mötet gjordes avstämning av situationen ochvi  lyfte fram en rad frågor kopplade till att cementkrisen är långt ifrån över.

 

22 December 

Regeringen fattade idag beslut om att förlänga generaldirektör Ulla Sandborghs förordnande att hålla samman kalk- och cementförsörjningsfrågorna även efter årsskiiftet. Mer information finns här.

 

15 December

Den 15/12 arrangerar Industriarbetsgivarna ett webbinarium om cementkrisen för att belysa utmaningarna för industrin med koppling till cementförsörjningen och klargöra vilka arbetsrättsliga verktyg du som arbetsgivare har att tillgå vid en eventuell kris. Svensk Betong medverkar i webbinariet. Mer information finns här.

 

7 December

Urbergsgruppen har idag överklagat samt begärt inhibering av regeringens beslut till Högsta Förvaltningsdomstolen. I överklagan hemställer man också att domstolen ska vända sig till EU-domstoln för få förhandsavgörande avseende ett antal EU-rättlsliga frågor. Överklagandet kan ni läsa här.

Högsta Förvaltningsdomstolen skriver på sin hemsida om överklagandet att de i nuläget inte kan säga hur lång tid handläggningen kan ta. Läs mer här.

 

3 December

Missade ni gårdagens webbinarium om cementkrisen som arrangerades av Byggföretagen och Svensk Betong kan ni se det i efterhand här.

IVA arrangerar idag ett seminarium om cementkrisen som också kommer att livestreamas och kunna ses i efterhand. Mer information finns här.

 

2 December

Den 2/12 kl 8 arrangerar Svensk Betong och Byggföretagen ett webbinarium om aktuellt gällande cementkrisen och hur det ser ut framöver. Information och anmälan finns här.

 

26 November

Det rapporteras nu i media att Urbergsgruppen i början av nästa vecka avser att överklaga regeringens beslut samt begära inhibering. Läs mer här.

 

23 November

Svensk Betong hade idag tillsammans med de andra organisationerna ett uppföljningsmöte med representanter för regeringen om regeringens beslut avseende Cementa. Vid mötet lyfte vi också fram att cementkrisen inte är över och att vi behöver tydliga besked från politiken avseende fortsatt kalkstensbrytning och cementtillverkning i Sverige också långsiktigt.

 

19 November

I media rapporteras att Naturskyddsföreningen och Greenpeace avser att överklaga regeringens beslut från den 18/11, men att organisationerna inte avser att begära inhibering, Mer information finns i en artikel här.

Vi följer frågan om överklagan och eventuell inhibering och återkommer när det finns mer information.

 

18 november

Regeringen har idag fattat beslut om att ge Cementa tillfälligt tillstånd att bryta ur kvarvarande kalksten t.om. 31 december 2022. Länk till regeringens pressträff finns här. Länk till sida där beslutet finns att läsa finns här.

Svensk Betongs vd Malin Löfsjögård kommenterar regeringens beslut i ett uttalande som finns här.

 

4 November

Idag träffade Svensk Betongs vd Malin Löfsjögård företrädare för regeringen i ett nytt avstämningsmöte om cementkrisen. Kommentarer från mötet finns här.

 

3 November

Regeringskansliet har nu satt upp en informationssida där de samlar all information kopplat till regeringens arbete med cementförsörjning. Ni hittar sidan här.

Länsstyrelsen på Gotland har också satt upp en informationssida med samlad information om Cementas ansökan om fortsatt täkttillstånd. Ni hittar sidan här.

Regeringen har idag beslutat att ge Vinnova i uppdrag att kartlägga befintlig test- och provningsverksamhet för cement och betong. Mer information finns här.

1 november

Efter begäran från Svensk Betong och övriga organisationer som arbetar tlllsammans med cementkrisen har vi fått till ett nytt möte med regeringskansliet nu på torsdag 4 november. För avstämning av läget, hur regeringens arbete ser ut med ansökan men också andra viktiga saker.

31 Oktober

Idag är sista dagen för Cementas nuvarande tillstånd för kalkstensbrytning i Slite.

25 Oktober

Regeringen har publicerat Cementas kompletteringar samt yttranden från remissinstanser på ansökan om att få tillfälligt förlängt täkttillstånd i Slite. På sidan finns också upplagt övriga remissinstansers yttranden. Sidan finns här.

 21 Oktober

Cementa meddelar idag att de förvarnar sina kunder om att cement kan komma att kvoteras med anledning av det osäkra läget som nu gälller, kring om Slitefabriken kommer att ha nödvändiga tillstånd och godkännande på plats för full produktion efter att det nuvarande brytningstillstånd upphör att gällade den 31 oktober. Mer information finns här.

 20 oktober

Regeringen meddelade idag att man gett ett uppdrag till flera myndigheter om att göra en fördjupad analys och kartläggning av efterfrågan på cement. Uppdraget ska slutredovisas den 31 maj 2022 och mer information finns här.  

Svensk Betongs vd Malin Löfsjögård och styrelseordförande Ludwig Zetterström kommenterar  regeringsuppdraget i ett pressmeddelande som finns här.

Svensk Betongs vd Malin Löfsjögård skriver idag tillsammans med flera andra branschföreträdare en replik på DN Debatt med anledning av Naturskyddsföreningens tidigare debattinlägg. Repliken finns här.

30 September

Näringsdepartementet har idag utsett generaldirektör Ulla Sandborgh till kontaktperson med uppgift att hålla ihop kalk- och cementförsörjningsfrågorna. Uppdraget gäller till årsskiftet och mer information finns här

29 September

Riksdagen har idag debatterat och röstat ja till regeringens s.k. speciallag. Mer information finns här.

Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong, kommenterar här Riksdagens beslut. 

28 September

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott har idag beslutat att föreslå riksdagen att rösta ja till regeringens förslag om tillfälliga ändringar i miljöbalken. Här finns information om utskottets förslag. Debatt i kammaren och beslut av riksdagen är planerat till imorgon.

Miljödepartementet har idag kungjort Cementas ansökan om tidsbegränsat tillstånd för täktverksamhet i Slite. Informationen finns här. På den här sidan kan ni följa remissen och inkomna yttranden från myndigheter.

24 September

Riksdagen behandlar nu propositionen med s.k. speciallagen som regeringen lämnade över den 21/9. Det är Miljö- och jordbruksutskottet som ansvarar för beredningen av ärendet. Det är en kort handläggningstid och det datum som nu finns för debatt och beslut i kammaren är onsdag 29/9. Ni hittar information om ärendets hantering i Riksdagen här.

Cementas ansökan till regeringen med anledning av speciallagen finns här.

 21 September

Regeringen lämnade idag besked vid en pressträff att de går vidare med den s.k. speciallagen med en proposition till Riksdagen, även om lagrådet har lämnat vissa invändningar i sitt yttrande i förra veckan. Pressträffen hittar ni här. Regeringens proposition finns här.

Svensk Betongs vd Malin Löfsjögård kommenterar här regeringens beslut.

Riksdagens näringsutskott höll idag en hearing om långsiktig försörjning av kalk och cement i Sverige. Svensk Betong, Cementa, Byggföretagen, Svemin, SGU och Naturvårdsverket var inbjudna. Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong, informerade utskottet gällande de möjligheter som finns till import samt vikten av politiska besked som säkerställer långsiktiga förutsättningar för kalkstensbrytning och cementtillverkning i Sverige.

16 September

Lagrådet yttrade sig idag om regeringens speciallag avseende Cementa. Lagrådet avstyrker regeringens lagförslag bl.a. med hänvisning till grundlagen. Yttrandet finns här.

Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong, kommenterar lagrådets yttrande här.

Svensk Betong, Byggföretagen, Svemin, Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen skriver idag en replik på SvD.se, ni hittar den här.

15 September

Tisdag den 21 september håller Riksdagens Näringsutskott en hearing om åtgärder för att långsiktigt säkra tillgången på kalk och cement. Inbjudna är Cementa, Svensk Betong, Byggföretagen, Svemin, SGU och Naturvårdsverket.

10 September

Cementa höll idag en presskonferens om de pågående åtgörder som sker avseende cementförsörjningen i Sverige. Pressträffen går att se i efterhand här.

Cementa har även skickat ut ett pressmeddelande som finns här. Där konstatseras att "En längre tidsram behövs för att nödvändiga myndighetsgodkännande knutet till använvändning av extern kalksten ska komma på plats, men också för skapa rimlig tid för de domstolsprocesser för längre tillstånd som påbörjas inom kort".

Byggföretagen har idag presenterat en uppdaterad konsekvensanalys utifrån regeringens speciallag och andra åtgärder som pågår. Analysen visar att cementkrisen inte är över och redan nästa sommar finns risk för cemenbrist. Mer information finns här.

Svensk Betongs vd Malin Löfsjögård kommenterar här hur läget ser ut nu gällande cementkrisen och de åtgärder som arbetas med samt Byggföretagens uppdaterade konsekvensanalys. Sammanfattningsvis är det ett fortsatt allvarligt läge där ytterligare politiska iniativ behövs för att undvika cementbrist efter nästa sommar.

 9 September

Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong, skriver idag på Altinget.se om cementkrisen och behovet av betong och cement för att klara samhällsutveckling och klimatomställningen. Artikeln finns här.

8 September

Idag deltog Svensk Betong i ett möte med företrädare för regeringen. Regeringen har nu fokus på speciallagen med tillfällig förlängning av Cementas nuvarande tillstånd. Tiden är knapp och vikigt att den är på plats innan nuvarande täkttillstånd löper ut. VD Malin Löfsjögård kommenterar mötet här.

7 September

Imorgon deltar Svensk Betong i ett nytt avstämningsmöte om cementkrisen med företrädare för regeringen. VD Malin Löfsjögård ger här en kort kommentar inför mötet.

Gårdagens webbinarium med Byggföretagen där Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong, och Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen, svarade på frågor om cementkrisen finns nu på webben för att se i efterhand. Länk finns här.

 3 September

Lästips 1: Debattinlägg i Dagens Industri av Cementa som lyfter vikten av reformerade beslutsprocesser, läs här.

Lästips 2: Debattinlägg i SvD av professor Johan Silfwerbrand som förklarar och avvlivar myter om bl.a. möjligheterna till import och återvinning m.m., läs här.

Veckan avslutades med en inbjudan till möte på onsdag i nästa vecka med statssekreterarna för näringsministern och bostadsministern.

 1 September

En ledare i dagens SvD lyfter fram resultatet från en rapport som regeringen beställt från SGU angående cementkrisen. I rapporten fastställs det som Svensk Betong redan lyft fram, dels om omställningstiden för import, dels att det handlar om att behöva importera cement från Kina. Ledaren hittar ni här.

Här finns också själva rapporten från SGU samt tillhörande bilaga här från Boverket. 

 31 Augusti

I en intervju i Tidskriften Betong berättar Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong, om gårdagens möte med bostadsministern och vilka inspel som gjordes. Artikeln finns här.

Konsekvensanalysen som Svensk Betong tillsammans med Byggföretagen m.fl. lämnde in till regeringen den 14 juli med anledning av cementkrisen finns också i en engelsk version som ni hittar här

 30 Augusti

Bostadsminister Märta Stenevi (MP) har bjudit in representanter från byggsektorn (bl.a. Svensk Betong) för samtal om materialförsörjning. Svensk Betongs inspel på mötet finns ovan under inlägg den 31 augusti.

På eftermiddagen skickade regeringen ut en remiss på det förslag som man presenterade på presskonferensen den 10/8. Remissen handlar om att man avser att förlänga Cementas nuvarande täkttillstånd med 8 månader för att ge möjlighet att bryta ut kvarvarande mängd kalksten. Det är en snabbremiss som ska vara besvarad redan nu på fredag den 3 september. Mer information finns på regeringens hemsida här och här.

 28 Augusti

I dagens SvD finns en artikel som ger en historisk beskrivning av cementtillverkningen i Sverige och den utveckling som skett. Artikeln finns här.

Den 6 september medverkar Svensk Betongs vd i ett webbinarium tillsammans med Byggföretagen om cementkrisen. Vi kommer att ge svar på en del av alla de frågor som många ställer nu. Information och länk till anmälan finns här.

 25 Augusti

Högsta domstolen meddelade idag att de inte beviljar Cementa AB prövningstillstånd. Det går att läsa i flera media, bl.a. i Dagens Industri här.

Svensk Betongs vd Malin Löfsjögårds kommentar till HDs beslut finns här.

19 Augusi

Det pågår fortsatt ett intensivt arbete på olika håll då regeringen i förra veckan gav besked om att de avser att förlänga Cementas nuvarande täkttillstånd med 8 månader. Vi vill understryka att det inte är en lösning på den kris som uppstått. En förlängning i denna omfattning ger bara ett visst andrum under en kort tid.

Som framgår av den konsekvensanalys som Svensk Betong lämnade in till regeringen i somras, (där konsekvenserna även bekräftats av regeringens egen analys), är 8 månader en alltför begränsad tid.  Möjlighet att ställa om till import av cement kommer inte att rymmas inom denna korta tidsperiod. Den pågående domstolsprocessen avseende Cementas täktansökan kommer inte heller att nå i mål inom denna tidsrymd. Bedömd tidsaspekt ligger på minst 2-3 år så det kommer krävas fler politiska initiativ, utöver att alla inblandade arbetar med alla möjliga medel för att mildra effekterna. Som det ser ut nu, kvarstår fortsatt ett allvarlig läge med mycket stor risk för varsel redan runt årsskiftet. 

13 Augusti

Regeringens egen konsekvensanalys visar att det tar flera år att ställa om till import av cement istället för produktion i Slite. Med import följer högre kostnader och större klimatpåverkan. Regeringens analys som genomförts av Ramböll bekräftar Svensk Betongs egen analys och den information som vi gick ut med redan tidigare i somras.

Regeringens konsekvensanalys hittar ni här.

Finns att läsa i flera artiklar - bl.a. i Dagens Industri här eller i Dagens Nyheter här.

10 Augusti

Uppdatering: - Regeringen förlänger Cementas befintliga tillstånd att bryta kalksten med 8 månader

Regeringen gav på dagens presskonferens besked om att de tillfälligt förlänger Cementas befintliga tillstånd att bryta kalksten med 8 månader. 

Efter presskonferensen var Svensk Betong, Byggföretagen med fler organisationer inbjudna till ett möte med näringsministern och bostadsministern. På mötet framkom det inte något direkt nytt, jämfört med vad som sades på presskonferensen. Vi framförde gemensamt att vi kan konstatera att regeringen inser allvaret och även att de bekräftar den konsekvensanalys som vi tillsammans lämnade in till regeringen den 14 juli. En förlängning på 8 månader är dock alltför kort i sammanhanget och innebär bara att risken för byggkris flyttas fram några månader. Samhällsbyggnadssektorn och basindustrin behöver långsiktiga förutsättningar för att vi ska klara samhällsutveckling och klimatomställning. 

Svensk Betongs VD Malin Löfsjögård kommenterar i Tidskriften Betong dagens besked från regeringen, länken finns här.

Eftersom regeringens besked idag inte elimininerar konsekvenserna utan bara tillfälligt skjuter fram dem, innebär det att vi självklart kommer att fortsatta arbeta för att så snart som möjligt få fram en hållbar lösning som ger tillräcklig tid för att undvika byggkris.

Regeringen har med kort varsel idag kallat till pressträff kl. 15 om cementkrisen. Vi vet inte vad det är för information som de ska ge. Vi har också blivit kallade till möte med näringsministerin kl. 16 idag. Vi återkommer med mer uppdatering senare under dagen..

Mer information om regeringens pressträff kl. 15 idag hittar ni här.

9 Augusti 

Byggföretagen höll idag ett webbinarium för sina medlemmar angående situationen gällande cementkrisen. Svensk Betongs VD Malin Löfsjögård deltog i mötet. Byggföretagen har lagt upp en inspelning av mötet på sin hemsida som ni hittar här.

Vi har, som tidigare meddelats, blivit utlovade ett nytt uppföljningsmöte med näringsministern den här veckan. Dock har vi ännu inte fått någon inbjudan med datum och tid. Vi fortsätter med högt tryck vårt arbete för att få besked av regeringen om åtgärder för att förhindra byggkris i höst. Den 12 augusti ska regeringen få slutrapporten av den egna konsekvensanalysen som Ramböll har uppdraget att genomföra.

6 Augusti

Regeringen har idag fått en delrapport från Ramböll angående den konsekvensanalys som de gör på uppdrag av regeringen Slutrapport ska lämnas den 12 augusti. Delrapporten bekräftar den analys som vi organisationer tidigare lämnat in till regeringen och de beräkningar som gjorts av  Byggföretagen.

Information finns i en artikel här.

Regeringen uttalar sig i artikeln om att de inte kommer att tveka inför att agera, om det visar sig att det finns risk för allvarliga konsekvenser i höst. Exakt vad det inebär återstår att se.

5 Augusti

Nu börjar varningar om varsel att komma - SvD: Skanska varnar för akut varsel.

Som vi redan tagit upp i konsekvensanalysen går det inte att ställa om till import inom överskådlig tid. Tidskriften Betong granskar och förklarar varför i en artikel som finns här

4 augusti

Uppdatering med en rapport från dagens uppföljningsmöte med näringsminister Ibrahim Baylan. Medverkade gjorde också bostadsminister Märta Stenevi. Tyvärr gav regeringen inget besked vare sig om konkreta förslag eller tidplan. Vi organisationer som medverkade poängterade återigen att läget idag är akut och för varje dag som går blir situationen ännu mer akut. Regeringen genomför nu en egen konsekvensanalys där man anlitat ett konsultföretag som ska lämna slutrapport 12/8. Näringsministern sa att regeringen förstår den allvarliga situationen och meddelade att man parallellt arbetar med att se över vilka olika alternativ som finns för att minska konsekvenserna. Det är oroande att det ännu inte finns några besked och att näringsministern pratar om att minska konsekvenserna. Vi menar att regeringen i stället behöver komma fram med förslag som eliminerar konsekvenserna. På mötet begärde vi ett uppföljningsmöte och vi förväntar oss nu en inbjudan till det i slutet av nästa vecka.

Svensk Betongs VD Malin Löfsjögård kommenterar mötet. Läs här.

Idag är det uppföljningsmöte med näringsminister Ibrahim Baylan kl. 13. Före vårt möte träffar ministern Riksdagens näringsutskott. Senare under dagen kommer en rapport från mötet. Våra förväntningar är mycket höga på förslag och tidplan från regeringen, då läget blir ännu mer akut för varje dag som går.

Mycket i media om cementkrisen och risken för byggstopp i höst, här är några axplock från de senaste dagarna:

Dagens Nyheter - Detta har hänt i striden om Cementa

Ny Teknik - Expert om cementkrisen "Import räcker inte"

Tidningen Näringslivet - Jacke: Regeringen måste göra allt för att lösa Cementa-krisen

Göteborgs Posten - Regeringen krävs på snabb plan möte cementkris

Dagens Industri - Regeringen kan inte delegera bort sin roll

2 augusti

Mötet med näringsministern som var inplanerat till den 3/8 är framflyttat till den 4/8 istället.

30 juli

Cementa har tagit fram fFågor & Svar angående cementproduktionen i Slite och frågor om grundvatten som finns upplagt på deras hemsida. Länk finns här.

Som framgår i inlägg nedan den 29 juli, så kommer det en hel del frågor kopplat till Cementas ansökan och underlaget gällande grundvattenfrågan. Som vi tipsar om nedan, läs gärna överklagan till Högsta domstolen där det finns information om ansökan, underlag och process. Länk avseende detta finns nedan under den 29 juli. Det som kan konstateras, är att mark- och miljödomstolen fann underlaget tillräckligt och de beviljade i januari 2020 tillstånd för fortsatt kalkbrytning. Det tekniska rådet i domstolen var då hydrogeolog. I nästa instans, mark- och miljööverdomstolen, avvisades ansökan efter lång tid då man ansåg att det fanns brister i underlaget. Dock specificerade inte domstolen vilka brister som de menar finns. I denna instans var domstolens tekniska råd istället en biolog.

De senaste dagarna har det också kommit rapporter från åkerinäringen att man ser stor risk för konsekvenser och varsel om det inte blir en lösning på cementkrisen. Mer information finns bl.a. här.

Svensk Betongs VD Malin Löfsjögård och Byggföretagens VD Catharina Elmsäter-Svärd har intervjuats av SvD:s podd Ledarredaktionen. Poddavsnittet hittar ni här.

29 juli 

Det kommer en del frågor angående Cementas ansökan som avvisades av mark- och miljööverdomstolen och påståenden om eventuella brister i ansökan. Läs gärna Cementas överklagan till HD. I dokumentet ges information samt en beskrivning av ärendet och dess hantering. Dokumentet finns här.

Svensk Betongs VD Malin Löfsjögård med flera intervjuas i SvD angående risk för påverkan på klimatomställningen med anledning av cementkrisen. Artikeln hittar ni här.

SvD rapporterar att på dagens frågestund med regeringen efter regeringssammanträdet kommenterade medverkande statsråd cementkrisen och påtalade vikten av snabb lösning. Bra att regeringen är tydlig med att det brådskar. Nu är våra förväntningar höga på att de återkommer med förslag på lösning och tidplan senast vid vårt uppföljningsmöte med näringsministern den 3/8. Artikeln i SvD hittar ni här.

27 juli

Svensk Betong har tillsammans med de andra organisationerna arbetat vidare med att trycka på för snabba åtgärder från politiken för att föhindra byggkris i höst. Under eftermiddagen kom inbjudan till ett uppföljningsmöte med näringsministern den 3/8. Förväntningarna på mötet är mycket höga och vi menar att politiken då måste presentera konkreta förslag för vägen framåt. 

Det skrivs mycket i media om cementkrisen och rapporter hur olika industrier riskerar att påverkas direkt och indirekt. Fera politiker lyfter även frågeställningen och det har kommit in en  begäran om att Riksdagens näringsutskott ska sammankallas för ett extra möte med näringsministern.

24 juli

Gruvnäringen kommer drabbas hårt om det blir cementbrist i höst. I en artikel idag i Dagens Industri rapporterar LKAB att det rör sig om ett produktionsbortfall på 50-80 % redan i höst. Artikeln finns här.

23 juli

Igår lämnade Cementa AB in överklagan till Högsta domstolen. Mer information om överklagan finns att läsa här.

Överklagan i sig är inte det som kommer lösa situationen på kort sikt, tiden är för knapp för det. Som informerats om i tidigare inlägg pågår ett parallellt arbete med att hitta en lösning för att undvika byggkris och varsel i höst. Regeringen behöver här arbeta skyndsamt, annars kommer vi att se varsel inom kort.

22 juli

Rapport från möte med näringsminister Ibrahim Baylan

Idag kl. 13 träffade Svensk Betong, Byggföretagen, Svemin, Industriarbetsgivarna, Teknikföretagen, Byggnads och IF Metall näringsminister Ibrahim Baylan. Mötet gav både och. Vi organisationer presenterade vår konsekvensanalys och tryckte på kring det akuta läge som nu råder. Ministern klargjorde att han förstod allvaret och tidsaspekten. Samtidigt ville näringsministern i dagsläget inte berätta något om vilka alternativ som de nu arbetar med. En arbetsgrupp inom regeringskansliet, där flera departement ingår, arbetar nu med att se vilka lösningar som kan finnas. Samtidigt finns en pågående rättsprocess och den får regeringen inte lägga sig i. Vi efterlyste en tidplan för när en lösning kan presenteras, men det kunde näringsministern inte ge idagsläget. En tidsplan är något vi starkt efterfrågar, då det närmar sig varsel inom kort. Ibrahim Baylan utlovade en tät kontakt mellan regeringskansliet och oss organisationer, men var inte redo att bestämma tid för nytt uppföljningsmöte redan idag. Vi organisationer kommer fortsatt att ligga på för att så snart det går få till en lösning så att en byggkris kan undvikas i höst samt en uppföljning från regeringen. Tiden är dock knapp. 

Här finns en intervju med Svensk Betongs VD Malin Löfsjögård i Tidskriften Betong om mötet med näringsministern.

Svensk Betongs VD Malin Löfsjögård intervjuas i dagens Ekonomiekot kl. 18 (ca 1,5 minut in i programmet). Programmet finns här

 

20 juli

Tidskriften Betong har intervjuat Svensk Betongs VD Malin Löfsjögård inför mötet med näringsminister Ibrahim Baylan på torsdagen. Artikeln finns här.

18 juli

SVT Rapport har en nyhet om risk för cementkris och risk för byggkaos i höst, intervuer med Byggföretagen, Cementa och Näringsministern (ca 11 min in i programmet). Länk finns här.

 

16 juli
Det kommer upp många frågor om vilka alternativ som finns som lösning på den uppkomna situationen. Svaret är att i dagsläget finns ingen information att delge hur en tänkt lösning kan se ut. Det är en process som pågår. Svensk Betong tillsammans med Byggföretagen, Industriarbetsgivarna och de andra organisationerna driver på politiken och uppmärksammar på att det nu är kritiskt att så snabbt som möjligt få fram vilka alternativ som finns, om de över huvud taget finns och hur tiden ser ut. Den enda kända information som finns idag är att cementproduktionen stoppas i Slite den sista oktober. Berörda företag måsta agera på den informationen, vilket innebär förberedelser för varsel som i så fall kommer direkt efter semestern.

I nästa vecka kommer Svensk Betong tillsammans med övriga branschorganisationer som lämnat in konsekvensanalysen till regeringen ha ett möte med näringsminister Ibrahim Baylan. Våra förväntningar är höga - att regeringen senast på mötet presenterar vilka realistiska alternativ som finns och tidsaspekten för dessa. 

Läs Tidskriften Betongs intervju med Svensk Betongs VD Malin Löfsjögård: Inom överskådlig tid är det inte möjligt att ersätta cementproduktionen i Slite med import

Frågor och svar import cement

14 juli
Svensk Betongs pressmeddelande Cementbrist leder till omfattande byggstopp visar ny analys. Byggbranschen begär omgående möte med regeringen

Näringsminister Ibrahim Baylan bekräftar för TT att han tagit del av Byggföretagens konsekvensanalys och att han avser att bjuda in undertecknade till ett möte på näringsdepartementet vecka 29. https://www.svd.se/byggbranschen-varnar-for-cementkris 

Inlämnad samlad konsekvensanalys till regeringen
Svensk Betongs konsekvensanalys

12 juli
Svensk Betongs VD intervjuas i Dagens Industri: Byggstopp och varsel hotar när Cementafabrikens produktion stoppas

8 juli
Media börjar uppmärksamma problematiken om Slitefabriken stängs.

Artikel i SvD Cementbrist kan försena Slussen

7 juli
En grupp inom Svenskt Näringsliv med branscher som är direkt berörda av Slitedomen har bildats för att snabbt ta fram en konsekvensanalys att lämna in till regeringen. Redan nu ses risk för mycket allvarliga konsekvenser.

Inom Svensk Betong är risken för cementbrist högsta prioritet och vår verksamhet ställs nu om helt med fokus på detta.

6 juli
Mark- och miljööverdomstolen avvisar Cementas ansökan om att fortsätta bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland. Läs domen här 

Cementas pressmeddelande: Vi är allvarligt bekymrade men också förvånade över domstolens besked idag

Svensk Betong pressmeddelande: Oroande besked med risk för allvarliga konsekvenser

Här hittar ni information från Cementa om domen och täktansökan