BETCRETE får fortsatt stöd av Vinnova

 Katarina Malaga RISE

Nu står det klart att forskningsprojektet BETCRETE fortsätter i ytterligare två år. Budgeten är på 44 MSEK, varav cirka 40 procent finansieras genom bidrag från Vinnova. Projektet samlar aktörer från hela värdekedjan som tillsammans ska främja implementeringen av cement- och betongbranschernas färdplaner för klimatneutralt byggande.

2023 inleds den tredje fasen i BETCRETE som har blivit en viktig, tvärsektoriell plattform för utveckling av innovativa lösningar ur ett systemperspektiv. Målet med BETCRETE 3.0 är att ta flera nya steg på vägen mot klimatneutral cement och betong. 24 aktörer deltar i projektet som koordineras av RISE.

– Genom BETCRETE 3.0 vill vi visa på behov, hinder och möjligheter för klimatförbättrad betong. Den reviderade betongstandarden SS 137003 och Svensk Betongs Vägledning för klimatförbättrad betong (utgåva 2) öppnar för större användning av nya bindemedel. Men det behövs ökad kunskap och goda exempel för att överbrygga den osäkerhet som till viss del fortfarande finns hos beställare, konstruktörer och entreprenörer, säger Katarina Malaga, professor inom hållbart byggande, forsknings- och affärsutvecklare på RISE samt koordinator för BETCRETE 3.0.

Utveckling av alternativa bindemedel

Testning och validering i olika demonstrationsprojekt kommer att ligga till grund för goda exempel och kunskapshöjande insatser. BETCRETE 3.0 ska utveckla alternativa bindemedel och materialflöden som minskar CO2-utsläppen från cement och betong. Fler alternativa bindemedel ger även ökad resiliens mot nationella marknadsförändringar och geopolitiska händelser.

– Vi kommer att testa nya betongrecept med tänkbara bindemedel såsom vulkaniska askor, leror samt olika typer av avfall både i labb och i fält. Parallellt tar vi fram underlag för nya standarder till dessa material, säger Katarina Malaga.

Undersöker KPI:er och karbonatisering

Projektet kommer även att samla in KPI:er för att öka transparensen och trovärdigheten hos cement- och betongproducenter samt entreprenörer. Relevanta nyckeltal och statistik behövs för att kunna mäta, följa upp och styra mot klimatförbättrad betong. Vidare undersöks karbonatisering i betongkonstruktioner, betongavfall och askor. Syftet är att främja produktutveckling, ökad cirkularitet samt ta fram riktlinjer för hur karbonatisering av betong ska beräknas i livscykelanalyser och klimatdeklarationer.

– Samarbete i hela värdekedjan bidrar till ökad förståelse för färdplansarbetet och fortsatt utveckling av klimatförbättrad betong, avslutar Katarina Malaga.

Mål i betongbranschens färdplan

2023: Det ska vara möjligt att nå en halverad klimatpåverkan för betong till husbyggnation
2030: Det ska finnas klimatneutral betong på marknaden
2045: All betong i Sverige ska vara klimatneutral

Om BETCRETE

BETCRETE 3.0 drivs av ett projektkonsortium med 24 parter: RISE, Chalmers, IVL, Cementa, Schwenk, Swecem, Boliden, RagnSells, WSP, NCC, Peab, Skanska, Betongindustri, Swerock, Strängbetong, Thomas Concrete Group, LKAB Berg & Betong, LKAB Minerals, Älvstranden Utveckling, Framtiden, Sydvatten, Trafikverket, Svensk Betong och Essato.