Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

 

Boverket redovisade den 30 september sitt regeringsuppdrag om kunskapsläget inom livscykelanalyser i byggsektorn med rapporten ”Byggnaders klimatpåverkan från ett livscykelperspektiv”. Svensk Betong har tagit del av och granskat rapporten och Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong, har följande kommentarer:

  • Vi stödjer rapportens ambition att använda LCA (livscykelanalyser) som bas för sektorns klimat- och miljöarbete. Vi håller också med om att användningen av LCA är fortsatt låg och att det behövs drivkrafter.

  • Vi vill betona vikten av att komma framåt när det gäller livscykelanalyser för byggnadsverk. Därför vill vi lyfta fram det arbete som bedrivits gemensamt av materialindustrin (betong, trä, stål) hos IVL inom projekt Robust-LCA med att ta fram robust LCA-metodik för byggnadsverk. Branschen har fokus på dessa frågor och det finns en bra bas för att redan på kort sikt kunna göra entydiga, trovärdiga och standardiserade miljödeklarationer.  

  • I sammanhanget saknar vi en beskrivning av att samhällsbyggnadssektorn (representerat av ett 40-tal aktörer bl.a. Boverket) inom Smart Built Environment beviljats medel av Formas, Vinnova och Energimyndigheten för att vid årsskiftet påbörja ett projekt för att bl.a. samordna LCA och BIM (building information modelling). Boverket är där en viktig part för att i samverkan driva önskad utveckling.

  • Boverkets rapport innehåller även en bilagd akademisk sammanställning av aktuellt kunskapsläge. Vi vill peka på att branschen har fokus på dessa frågor och mycket information och fakta har tillkommit de senaste åren varför bilagan inte speglar nuläget.

   -Svensk Betong ser det som självklart att stödja och medverka i det fortsatta arbetet med LCA inom byggsektorn. Det är glädjande med ett samlat grepp och arbete över materialgränserna där vi alla samarbetar mot gemensamt mål. Vår förhoppning är att regeringen och Boverket i det fortsatta arbetet med LCA inom byggsektorn hörsammar detta, tar hjälp av och stödjer det arbete som redan är i full gång inom bl.a. Robust-LCA och Smart Built Environment, kommenterar Malin Löfsjögård.

   -Ska LCA på allvar användas i byggsektorn och få riktigt genomslag på klimat- och miljöarbetet krävs att det finns jämförbar och transparent LCA-metodik för byggnadsverk, avslutar Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong.

 

Ta mig högst upp på sidan