Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Svensk Betong och Sveriges Byggindustrier har efter en tids revideringsarbete enats om nya allmänna bestämmelser för betongpumpning. PV14 ersätter därmed PV01. De nya bestämmelserna är tydligare och fokuserar på skydd och säkerhet. PV14 är uppdelat i två avsnitt där det första gäller vid samtidig leverans av pumpning och fabriksbetong och det andra gäller när endast pumpning ingår i säljarens leverans.

De nya bestämmelserna för betongpumpning har en tydligare uppdelning av parternas respektive förpliktelser och det framgår att den part som brister i fullgörandet av sina skyldigheter kan tvingas ersätta motparten för de kostnader som det orsakar. Inledande begreppsbestämningar (där viktiga ord definieras) är en nyhet i PV14. Precis som tidigare gäller ABM 07 Fabriksbetong samtidigt som PV-villkoren. För att få en heltäckande bild av parternas rättigheter och skyldigheter måste man alltså läsa båda villkoren.

I PV14 klargörs att om betongpumpning leder till fel i den härdade fabriksbetongen föreligger enbart fel i den levererade betongen (och inte i pumptjänsten). Precis som enligt ABM 07 Fabriksbetong är parterna ersättningsskyldiga för kostnader som försening med leverans respektive mottagande orsakar. Vid försening till följd av problem med pumputrustningen är säljaren alltjämt ersättningsskyldig först efter tre timmar. De nya villkoren klargör också att köparen är ansvarig för att utrustning som tillhandahålls fungerar felfritt. Om så inte är fallet kan ingen ersättning utkrävas av säljaren.

Det är upp till parterna att se till att man uppfyller de skydds- och säkerhetsföreskrifter som gäller för arbetsplatsen. Säljaren är också ansvarig för att särskilda säkerhetsbestämmelser för betongpumpning efterlevs. För att undvika skador uppmärksammas parterna särskilt på att pumpmaskinisten ska sköta betongpumpen och inte delta i gjutarbetet. Arbetet som slangförare ska utföras av köparen. 

För den säljare som enbart säljer betongpumpning finns ett särskilt avsnitt i PV14. Eftersom ABM 07 Fabriksbetong då inte gäller är det här avsnittet utökat. Här framgår omfattningen och parternas förpliktelser, ansvaret för förening och fel och förutsättningar för transport och mottagande. Utöver skydds- och säkerhetsbestämmelser, och regler om avbeställning, anges också vilka krav som gäller för säljarens försäkring.

Kom ihåg att PV14 inte gäller automatiskt mellan parterna. PV14 blir tillämpligt först när parterna genom avtal har bestämt att så ska vara fallet.

Det kan nu vara läge att se över vilka pumpvillkor som åberopas i anbuds- och kontraktsmallar.

Nya PV14 finns här

Ta mig högst upp på sidan