Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Svensk Betongs Arkitekturpris Prefab 2014 tilldelades Ture No8. Ansvarig arkitekt för Ture No8 var Tobias Nissen, Vera Arkitekter.

Ture No8 är en flerbostadsfastighet på Östermalm i Stockholm. Fastigheten består av 61 bostadsrätter fördelade på tio våningar. Förutom bostäder inrymmer huset butiker i gatuplan och ett garage. Betongkonstruktionen är sandwichelement och håldäckbjälklag med i fasad i sandblästrad betong
 


Juryns vinnarmotivering:

"Vera Arkitekter, genom Tobias Nissen, tilldelas Arkitekturpris Prefab 2014, för att ha använt elementbyggandets förutsättningar till fullo och lyckats skapa en unik arkitektonisk gestaltning".

Juryns nominering:

"Med byggnaden Ture No8 på Grev Turegatan i Stockholm har arkitekten velat skapa en samtida tolkning av bostadshusen på Östermalm, en byggnadstyp som traditionellt har en skulptural och påkostad gatufasad och en enkel, nedtonad fasad mot gården.
 
Med ett sinnrikt utformat betongelement, som varierats och placerats i olika liv, har gatufasaden getts en uttrycksfull gestalt som väl balanserar mellan enkelhet och rikedom.
 


Kompositionen tillgodoser på samma gång gatans ljusbehov samtidigt som den utgör ett nyskapande tillskott i den historiska stadsmiljön på Östermalm. Den täta innergården utgör med sin precisa form och konsekventa utformning en fascinerande rumsupplevelse – den böljande formen utnyttjar utrymmet till fullo och ger den trånga gården en maximal rymd."

Juryn bestod av arkitekterna; Louise Masreliez, Marge Arkitekter, Helle Juul, JUUL FROST ARKITEKTER och Ibb Berglund, AIX Arkitekter.

2014

Övriga nominerade 2014 var

TINGSTADS PAPPER, Hisings Kärra
Arkitekt: Ellsinger Projektledning

Juryns motivering:

Tingstad Papper är belägget norr om Göteborg i ett industriområde som angränsar till villaområdet Hisings Kärra. Betongelementen på byggnadens norra sida utgör underlag för nomineringen.
Fasaden har utvecklats i en process där de inblandades vilja och engagemang - samspelet mellan byggherren, de närboende och kommunen - har lett fram till ett resultat som vida överstiger vad som normalt kan förväntas av en lagerhallsfasad.
Fasaden kan närmast betraktas som en scenografi som samspelar med den intilliggande träddungen, snarare än verkstäderna och lagerlokalerna bredvid. Betongelementens grafiska trädmotiv avbildar den lokala vegetationen och växer från att vara en abstrakt upplevelse på nära håll till att skapa en intresseväckande bildmässig effekt med många nyanser sedd från håll.
Elementen har utförts med hög kvalitet och precision och bryter mark i synen på vad ett betongelement kan vara.

Kv Rosmarinen, Helsingborg
Arkitekt: GRAIB

Juryns motivering:

Kvarteret Rosmarinen är ett av de nya bostadsområden som på senare tid har vuxit fram på den skånska slätten, i Mariastaden utanför Helsingborg.

Kvarterets övergripande organisationen utgörs av en intressant volymgruppering och en tomtindelning som maximerar de friliggande bostädernas kvaliteter. Byggnadernas placering på tomten - kompositionen, variationen och förhållandet till gatan samspelar fint med de gemensamma stråken som ger plats för samvaro, passage och genomblickar.
De skarpa och väl proportionerade byggnaderna, med fasader av vita betongelement, utnyttjar elements skarvar och yta på ett sätt som starkt bidrar till byggnadernas gestaltning.
De vita husvolymerna med utskurna terrasser, ställda mot de svarta förråden, ger ett intressant svar på vad friliggande enfamiljshus i nybyggda villaområden kan vara

Ta mig högst upp på sidan