Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Det är väl bara att importera mer cement för att täcka bortfallet när Slitefabriken stängs?

Nej, så enkelt är det inte inom överskådlig tid. Möjligheterna att öka importen på kort sikt för att ersätta cementen från Slite är starkt begränsad. Sammanfattningsvis handlar det om att tillgången på cement hos andra leverantörer är begränsad, logistiksystem, och tekniskt kravställande. Det bedöms ta flera år att ställa om till import istället för produktion i Slite.

Tillgången

Tillgången till cement i närområdet är starkt begränsad. Även på europeisk nivå finns idag inte kapacitet att ersätta bortfallet av cementen från Slite. Särskilt kritiskt är det med tillgången på cement för infrastrukturprojekt då det är få andra tillverkare inom Europa som tillverkar cement som uppfyller de tekniska och funktionella krav som ställs.

Med anledning av de begränsade möjligheterna att öka importen av cement från Europa är det sannolikt att Sverige blir beroende av utomeuropeisk cement från länder som Turkiet, Kina och Algeriet. 

Logistiska utmaningar

De logistiksystem som finns idag med hamnar, terminaler, depåer och logistikkedjor möjliggör inte en kraftigt ökad import av cement. Bland annat krävs ombyggnation av hamnar för att kunna ta in de större fartyg som sannolikt kommer krävas. Sjöfraktssystem är redan ansträngda idag.

Cement är i stora delar att betrakta som en lokal vara. Där kalksten bryts och cement tillverkas nära kalkbrottet och sen främst avsätts på den lokala marknaden/inom landet. Det är inget unikt för Sverige utan ser ut så för stora delar av Europa. Cement är också att betrakta som en färskvara som inte kan transporteras eller förvaras hur som helst då den inte får utsättas för fukt. I Slite har man brutit kalk i nästan 100 år. Utifrån det byggt upp logistiksystem med effektiva transportkedjor och utveckling så att den cement som tillverkas i Slite är anpassad för krav och behov i Sverige. 

Tekniska och funktionella krav

Tekniska krav och normer gör också att det inte går att byta ett cement mot ett annat cement rakt av. EU-standarder samt svenska nationella tillämpningsstandarder måste uppfyllas både för cement och för tillverkningen av betong. Det finns också kravställande i BBR, AMA anläggning m.fl. regelverk.

Läs mer under rubriken Teknik och provning.

Vilka blir effekterna vid ökad import av cement?

Högre råvaru- och transportkostnader, svårhanterliga logistikkedjor och större klimat- och miljöpåverkan är tydliga risker vid en omställning till import av cement.

Klimat och miljö

Gällande de miljömässiga förutsättningarna har Sverige en förhållandevis mycket fördelaktig energimix, jämfört med både många europeiska och utomeuropeiska länder. Därutöver innebär långa transporter med stora volymer av gods en ökad miljöbelastning. En omställning till import skulle alltså sannolikt medföra att Sveriges globala miljöavtryck ökar. Slitefabriken är en av Europas modernaste och klimatmässigt bästa cementtillverkningsanläggningar. Cementa har också en plan för att utveckla Slitefabriken och med hjälp av tekniksprång i form av koldioxidfångning och lagring bli världens första klimatneutrala cementfabrik till 2030.

Kostnader

Att ökad import av cement medför ökade kostnader är helt klarlagt. Merkostnaderna följer av ökade transportkostnader och särskilt i den mån det krävs ny infrastruktur för att möjliggöra import av nödvändiga kvantiteter. Merkostnadsfrågan är relevant i samtliga tidsperspektiv, men är av mer sekundär karaktär i det korta perspektivet eftersom det där är den akuta cementbristen som är det mest brännande hotet. Enligt regeringens egna konsekvensanalyser uppskattas kostnaderna för omställning till import till ”åtskilliga miljarder kronor”. Kostnaden för import från tredjeland förväntas även öka på sikt med anledning av EU:s planerade koldioxidskatt.

Beredskap och sårbarhet

Såväl säkerhets- som beredskapssynpunkt behöver också tas hänsyn till. Sverige behöver ha rådighet över tillgången av råvaror och material som är viktiga för samhällets funktion, utveckling och klimatomställningen. Särskilt om Sverige sannolikt blir beroende av cement från länder som Kina och Turkiet, där importberoende skulle kunna utgöra en sårbarhet som kan utnyttjas för att utöva påtryckning mot Sverige. Corona-pandemin har också visat på vikten av nationell beredskap i alla delar av samhället och riskbedömning kopplat till sårbarhet och beredskap.

 

 

 

Ta mig högst upp på sidan