Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Kapitlet Statik innehåller förslag på tvärsnittsdimensioner (under vissa förutsättningar) för användande i systemhandlingsskedet. Den slutgiltiga dimensioneringen och framtagandet av produktionshandlingar utförs av leverantören. Den slutgiltiga dimensioneringen omfattar framförallt detaljberäkning av armeringsmängderna, vid normala lastfall skall valda tvärsnittsdimensioner sällan behöva ändras.
I www.betongelement.no/betongbok/default.asp beskrivs mer detaljerat hur vissa specialfall kan beräknas, alternativt så kontaktas en leverantör.

 

Dimensioneringsförslagen i detta kapitel är beräknade i enligt Eurokod. Eurokoden omfattar följande delar:


EN 1990   Eurokod 0:    Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk
EN 1991   Eurokod 1:    Laster på bärverk
EN 1992   Eurokod 2:    Dimensionering av betongkonstruktioner
EN 1993   Eurokod 3:    Dimensionering av stålkonstruktioner
EN 1994   Eurokod 4:    Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong
EN 1995   Eurokod 5:    Dimensionering av träkonstruktioner
EN 1996   Eurokod 6:    Dimensionering av murverkskonstruktioner
EN 1997   Eurokod 7:    Dimensionering av geokonstruktioner
EN 1998   Eurokod 8:    Dimensionering av konstruktioner med hänsyn till jordbävning
EN 1999   Eurokod 9:    Dimensionering av aluminiumkonstruktioner

 

Eurokodens delar enligt ovan utges i Sverige av SIS och totalt omfattar dessa flera tusen sidor. I Eurokoden enligt ovan tillåts vissa nationella val och dessa val som tar över motsvarande text, ekvationer, koefficientvärden mm i Eurokoden finns sammanställda i ett dokument benämnt EKS (Europeiska Konstruktions Standarder) för respektive land. I Sverige ges detta dokument ut av Boverket.


Eurokod 2, 3, 4, 5 etc., behandlar i första hand dimensioneringen av konstruktioner i respektive konstruktionsmaterial vid normal dimensionering, dvs. vid den s.k. brottlastdimensioneringen. Exempel på nationella val som Sverige gjort gäller bl. a. värdena på snölaster. Vidare bestämmer varje land själv säkerhetsnivån, exempelvis vad gäller krav på brandmotstånd för bärande konstruktioner.

Texten i Eurokoden är uppdelade i principer respektive i allmänna råd. En principtext åtföljs alltid av bokstaven P och motsvarar det som i BBR anges som föreskrift. Om ett till principtexten efterföljande råd tillämpas anses att principen uppfylls. Dock framgår av text enligt citat nedan från Eurokod att andra lösningar mycket väl kan användas så länge dessa lösningar uppfyller principtexten."Det är tillåtet att använda alternativa dimensioneringsregler som skiljer sig från de råd som anges i EN 1991-1-1 för byggnadsverk och anläggningar under förutsättning att det påvisas att de alternativa reglerna uppfyller kraven i de aktuella principerna och leder till att minst den säkerhetsnivå, brukbarhet och beständighet uppnås som kan förväntas vid användning av Eurokoderna"

 

Svea torn 1 090webb

Ta mig högst upp på sidan