Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Värden för ljudklassning av bostäder ges i svensk standard, SS 25267 och för övriga lokaler i SS 25268. I standarderna anges fyra ljudklasser. Ljudklass B motsvarar upplevelsemässigt 50 % bättre ljudmiljö än ljudklass C och ljudklass A kan betraktas som dubbelt så bra som ljudklass C. Vid ombyggnad kan ljudklass D bli aktuell där man inte kan uppfylla ljudklass C.

Nedan anges lägsta ljudnivåskillnad respektive högsta stegljudsnivå i bostäder när särskilt ljudisolerande åtgärder inte behöver vidtas, vilket motsvarar Boverkets allmänna råd i BBR. 

Tabell 1 Luftljud. Lägsta vägda standardiserad ljudnivåskillnad DnT,w+C50-3150 i dB

Typ av utrymme
Ljudklass
A B Ca
Från utrymme utanför bostad till utrymme i bostad 60 56 52
I följande fall gäller dock:      
- från utrymme för närings- och serviceverksamhet samt gemensamhetsgarage c 60 60 56
- mellan bostäder inom särskilda boendeformer för äldre b 60 56 52
- mellan bostäder inom övriga behovsprövande särskilda boendeformer där höga ljudnivåer förekommer b 64 60 56
- från loftgångd, trapphus eller korridor till bostad, vägg med dörr eller fönsterb
  - dock där bullernivå kan förväntas mer tillfälligt e,b
  - dock vid boendekorridor i äldreboende och studentboende f,b
52g
56
40
48
52
40
44
48
40
Mellan rum i samma bostad
Skiljekonstruktion utan därrb, h
Skiljekonstruktion med dörr minst ett sovrum i bostad med fler än 2 bostadsrum b, h

40
30

35
-i

-
-
Från hygienrum till sovrum i samma bostad
Skiljekonstruktion utan dörrb, h
Skiljekonstruktion med dörrb, h

44
30

40
-i

-
-
 1. Värden för Ljudklass C motsvarar BBR´s allmänna råd, Tabell 7:21a.
 2. Kravet avser DnT,w,100
 3. Särskilt ljudisolerade åtgärder kan behöva vidtas när bostad gränsar till bullrande verksamhet, exempelvis tvättstuga eller träningslokal. Lågfrekvent buller från kompressorer och fläktar fordrar normalt särskilda åtgärder för att isolera mot luftburet ljud. Ljudisoleringen ska dimensioneras så att krav på ljudtrycksnivå från ljud som innehåller tydligt hörbara variationer, impulser eller toner i tabell 3 (SS25267) uppnås. Restaurang, nattklubb eller motsvarande med hög mysik avråds i bostadshus då det erfarenhetsmässigt är svårt att uppnå en tillräckligt hög ljudisolering. Från restaurang utan hög musik till bostad gäller dock lägst DnT,s,50=65 i alla klasser.
 4. Från loftgång där området närmast fönster och dörr är tydligt markerat som privat, exempelvis med skärmväggar och avvikande ytskikt, kan kravet på ljudisolering från loftgång istället bestämmas på samma sätt som från vistelse ytor utomhus enligt 5.2.5 (SS25267).
 5. Gäller från utrymme utanför bostad där betydande gångtrafik och höga ljudnivåer kan antas förekomma mer än tillfälligt, exempelvis vid postfack eller hiss i entréplan, eller i början av en loftgång eller korridor till många bostäder. Om efterklangstiden i rummet utanför dörren reduceras med minst 50% relativt krav i tabell 6 (SS25267) kan 4 dB lägre kravvärde accepteras i ljudklass A och B. För loftgång kan 4 dB lägre kravvärde accepteras i ljudklass A och B om loftgången antingen saknar tak eller har ett tak med medelabsorptionsfaktor lägst aw=0,5.
 6. Gäller vid en gemensam och från övriga utrymmen avskild korridor till utrymme för sömn och vila i särskilda boendeformer för studenter eller äldre.
 7. Från utrymme utanför bostad där ljudnivån kan förväntas vara låg, exempelvis avskilt våningsplan med entrédörr till högst fyra bostäder och högst 0,5s efterklangstid, accepteras DnT,w,100=44 dB.
 8. Kravet gäller skiljekonstruktion inklusive eventuella överluftsdon och överhörning via ventilationskanaler.
 9. Ljudisolerad dörr rekommenderas så att lägst DnT,w,100=30 dB kan uppnås.

 

Tabell 2 Stegljud. Högsta vägda standardiserad stegljudsnivå LnT,w,50, i dB

Typ av utrymme
Ljudklass
Ab Bb Ca
Från utrymme utanför bostad till utrymme i bostad 48 52 56
I följande fall gäller dock:      
- från utrymme för närings- och serviceverksamhet samt gemensahetsgaraged 44 48 52
- mellan bostäder inom särskilda boendeformer för äldre 48 52 62
- från loftgång, trapphus eller korridor till bostad förutom entreplan
- från loftgång, trapphus eller korridor till bostad i entreplane
58
48
62
52
62
-
Inom bostad med fler än 2 bostadsrum till minst ett bostadsrum 68 - -
 1. Värden för Ljudklass C motsvarar BBR´s allmänna råd, Tabell 7:21a.
 2. För att undvika störnade lågfrekventa stegljud vid frekvenser under 50 Hz kan krav på vägd standardiserad stegljudsnivå med och utan spektrumanpassingsterm 20 Hz-2500 Lnt,w,20, enligt Bilaga A (SS25267) användas.
 3. Ej aktuell
 4. Särskilt ljudisolerade åtgärder kan behöva vidtas när bostad gränskar till bullrande verksamet, exempelvis restauranger, tvättstuga eller träningslokal. Ljudisoleringen ska dimensioneras så att krav på ljudtrycksnivå från ljud som innhåller tydligt hörbara variationer, impulser eller toner i tabell 3 (SS25267) uppnås
 5. Gäller från trapphus eller korridor i entréplan eller motsvarande där betydande gångtrafik kan antas förekomma mer än tillfälligt, exempelvis vid postfack eller hiss, eller i början av en lång loftgång eller korridor.

 

Eftersom grundkravet i BBR är ”störfrihet” finns möjlighet att bygga utan att uppfylla sifferkraven i standarderna. Om risken för störning är mycket liten kan sådana överväganden göras och förbilliga byggandet.

Ett sådant exempel är behovet av stegljudsisolering på våningsvilplan i bostäder. Risken för störning från gångtrafik på våningsvilplanet är ofta mycket liten. Två eller tre grannar delar på ett våningsvilplan och de flesta tar bara några steg från hissen till lägenhetsdörren. Framförallt om stannplanet omgärdas av tunga väggar och lägenheterna endast har sekundärutrymmen mot trapphuset kan behovet av stegljudsdämpning diskuteras. Trappa med mellanvilplan bör dock alltid läggas upp stomljudsisolerad (bostäder).

bang11

 

 

 
 
 
 
Ta mig högst upp på sidan