Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Värden för ljudklassning av bostäder ges i svensk standard, SS 25267 och för lokaler i SS 25268. I standarderna anges fyra ljudklasser. Ljudklass B motsvarar upplevelsemässigt 50 % bättre ljudmiljö än ljudklass C och ljudklass A kan betraktas som dubbelt så bra som ljudklass C. Vid ombyggnad kan ljudklass D bli aktuell där man inte kan uppfylla ljudklass C.


Eftersom grundkravet i BBR (avsnitt 7:1) och i SS 25267 (5.1) är "störfrihet" finns möjlighet att bygga med vissa avsteg från sifferkraven i BBR och i SS 25267/SS 25268. Om risken för störning i den aktuella byggnaden är mycket liten kan sådana överväganden göras och underlätta byggandet, dock krävs byggnadsnämndens godkännande mot krav i BBR.

Ett sådant exempel är behovet av stegljudsisolering på våningsvilplan i bostäder. Risken för störning från gångtrafik på stannplan är ofta mycket liten. Två eller tre grannar delar på ett stannplan och de flesta tar bara några steg från hissen till lägenhetsdörren. Framförallt om stannplanet omgärdas av tunga väggar och lägenheterna endast har sekundärutrymmen mot trapphuset kan behovet av stegljudsdämpning diskuteras. Trappa med mellanvilplan bör dock alltid läggas upp stomljudsisolerad (bostäder).

bang11

 

Ta mig högst upp på sidan