Logga
in

Inloggning

Kom ihåg mig

Inloggning

Kom ihåg mig

Byggnader och deras installationer ska utformas så att ljud från byggnadens installationer, från angränsande utrymmen likväl som ljud utifrån dämpas. Detta ska ske i den omfattning som den avsedda användningen kräver och så att de som vistas i byggnaden inte besväras av ljudet. Om bullrande verksamhet gränsar till bostäder, ska särskilt ljudisolerande åtgärder vidtas. I lokaler ska efterklangstiden väljas efter vad ändamålet med utrymmet kräver.
Ljudkraven enligt BBR omfattar förhållanden inom en byggnad och anges för följande typer av byggnader och lokaler;

 • Bostäder
 • Vårdlokaler
 • Undervisningslokaler
 • Förskolor och fritidshem
 • Kontorslokaler
 • Hotell

Ljudkraven omfattar följande faktorer

 • Luftljudsisolering
 • Stegljudsnivå
 • Rumsakustisk behandling
 • Ljudnivå från installationer
 • Ljudnivå från trafik och andra yttre ljudkällor.

Allmänt råd enligt BBR

För bostäder anger BBR tabeller med beräknings- och mätbara sifferkrav i allmänna råd, som normalt anvisas av byggnadsnämnden som bindande krav i ett byggprojekt. I särskilda fall kan byggherren begära att få göra smärre avsteg från kraven i BBR och få dessa avsteg dokumenterade i samrådsprotokollet, under förutsättning att det kan visas att föreskriftens krav ändå uppfylls. 

För lokaler hänvisar BBR till de byggnadsrelaterade kraven i ljudklass C för respektive lokaltyp i svensk standard för ljudklassning av lokaler (SS 25268). Om bättre ljudförhållanden önskas kan ljudklass A eller B enligt standarden väljas. 

Det finns standardiserade metoder för hur beräkningar och mätningar av ljudisolering och ljudnivåer bör göras, se Boverkets handbok "Bullerskydd i bostäder och lokaler" eller de svenska standarderna SS 25267 och SS 25268.

Ta mig högst upp på sidan